Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
94 37 266 50 (do godziny 15:00)

Zarządzanie jakością

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Polityka jakością
Polityka energetyczna

Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

Istotą naszej działalności jest dostawa ciepła systemowego do budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i użyteczności publicznej oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń systemu ciepłowniczego.

Naszą misją jest zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom Szczecinka poprzez dbałość o bezpieczeństwo energetyczne systemu ciepłowniczego i rozwój sieci ciepłowniczej. Dążymy do ugruntowania pozycji lidera na lokalnym rynku ciepła, poprzez ciągłe podnoszenie zaufania swoich klientów.

Konsekwentnie realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju, kładąc nacisk na minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Stale poprawiamy efektywność systemu ciepłowniczego i propagujemy zasady racjonalnego korzystania z energii. Jednocześnie stale rozbudowujemy system ciepłowniczy zgodnie z kierunkiem, w jakim rozwija się miasto. Jako nowoczesne, stale rozwijające się przedsiębiorstwo, wprowadzamy najnowsze rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Skutkiem naszych działań jest stały wzrost wartości firmy przy zachowaniu stabilnego poziomu rentowności i płynności finansowej.

Działania rozwojowe realizujemy w oparciu o wyznaczone cele, w szczególności dotyczące:

 • utrzymywania  trwałych relacji z klientami i podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług,
 • zapewnienia kompetentnej kadry poprzez opracowanie i wdrożenie skutecznych metod rozwoju zawodowego pracowników,
 • modernizacji systemu ciepłowniczego, pozwalającej na zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła oraz standardów jakościowych wynikających z zawartych umów,
 • rozbudowy infrastruktury technicznej, umożliwiającej optymalizację procesu przesyłania ciepła oraz zwiększenie dostępności ciepła,
 • promowania wśród pracowników postaw, zwiększających ich zaangażowanie w działania na rzecz jakości,poprawy środowiska naturalnego i warunków pracy,
 • zapobiegania zanieczyszczeniom i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w celu ograniczania ryzyka zawodowego oraz zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • spełniania przez pracowników, wykonawców i poddostawców wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań w zakresie zapewnienia jakości, warunków bhp i ochrony środowiska, ciągłego doskonalenia i wzrostu skuteczności procesów.

Zarząd MEC Sp. z o. o. zapewnia, że posiada niezbędne zasoby dla realizacji Polityki Jakości, aby wszyscy pracownicy mogli się angażować w osiąganie ustalonych celów jakości, bhp oraz środowiskowych.

Założenia Polityki Jakości są ogólnie dostępne, znane, wdrożone i utrzymywane przez wszystkich pracowników. Polityka jakości jest poddawana cyklicznym przeglądom i w razie potrzeby podlega aktualizacji.

Zakres polityki energetycznej obejmuje działania związane z dążeniem do poprawy oraz ciągłego doskonalenia efektywności energetycznej.

Wyrażając troskę o środowisko naturalne zobowiązujemy się do stosowania obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań związanych z wykorzystaniem, wydajnością i zużyciem energii w trakcie prowadzonej działalności.

Główne cele obejmują:

 • racjonalne zarządzanie energią poprzez identyfikację i optymalizację energochłonnych obszarów działalności
 • efektywną eksploatację miejskiego systemu ciepłowniczego oraz zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury towarzyszącej w celu ciągłego doskonalenia wyniku energetycznego

 • monitorowanie pracy m.s.c. oraz bieżącego stanu infrastruktury towarzyszącej w celu optymalizacji wymaganych parametrów i ograniczania zużycia zasobów naturalnych

 • wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii, urządzeń i usług w celu poprawy wyniku energetycznego

 • ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na poprawę wyniku energetycznego oraz doskonalenie systemu zarządzania energią

 • rozwijanie świadomości energetycznej i poprawę komunikowania celów dla wszystkich pracowników

 • zapewnienie personelowi możliwości włączenia własnej inicjatywy i pomysłów do doskonalenia SZE

 • okresowe sprawdzanie efektów polityki energetycznej, w tym określania i przeglądania zadań i celów energetycznych.
 • Zobowiązujemy się do zapewnienia niezbędnych zasobów i zagwarantowania dostępności informacji wymaganej dla osiągnięcia celów i realizacji ustalonych zadań energetycznych.

  Założenia Polityki Jakości są ogólnie dostępne, znane, wdrożone i utrzymywane przez wszystkich pracowników. Polityka jakości jest poddawana cyklicznym przeglądom i w razie potrzeby podlega aktualizacji.

  Polityka energetyczna jest poddawana cyklicznym przeglądom i w razie potrzeby podlega aktualizacji.