Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
94 37 266 50 (do godziny 15:00)

Taryfa dla ciepła

Podstawą rozliczeń za dostarczane ciepło jest „Taryfa dla ciepła”. Jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa URE, zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło.

Stosowaną przez MEC taryfę opracowano na podstawie:

  • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” (Dz.U. z 2020 r., poz. 833 ze zmianami),
  • ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831 ze zmianami),
  • rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718) zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92) zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.

Sposoby dokonywania rozliczeń za dostarczone ciepło

MEC Szczecinek stosuje w rozliczeniach z odbiorcami następujące rodzaje opłat:

  1. Opłata stała za moc zamówioną, płatna w 12 miesięcznych ratach (na podstawie mocy zamówionej przez odbiorcę za MW/m-c).
  2. Opłata stała za usługi przesyłowe, płatna w 12 miesięcznych ratach (na podstawie mocy zamówionej przez odbiorcę za MW/m-c).
  3. Opłata zmienna za dostarczone ciepło – stanowi ona iloczyn zużytego ciepła w okresie rozliczeniowym (na podstawie odczytu z licznika ciepła zainstalowanego w węźle cieplnym), cena za 1 GJ.
  4. Opłata zmienna za usługi przesyłowe – stanowi iloczyn zużytego ciepła w okresie rozliczeniowym (na podstawie odczytu z urządzenia pomiarowego zainstalowanego węźle cieplnym), cena z 1 GJ.
  5. Opłata za nośnik ciepła – ilość wody dostarczonej do napełnienia i uzupełniania jej ubytków instalacji odbiorcy w okresie rozliczeniowym, cena za 1metr sześcienny nośnika.

Zasady zawiadamiana odbiorcy o wprowadzeniu zmian cen i stawek opłat

O wprowadzeniu zmiany cen i stawek opłat za ciepło odbiorcy są powiadamiani indywidualnie na piśmie, na 14 dni przed wejściem w życie nowych opłat

Taryfa dla ciepła załącznik