Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
94 37 266 50 (do godziny 15:00)

RODO

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Informacja o ochronie danych osobowych


Co to jest RODO ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

RODO stosujemy od 25 maja 2018r.

Czym są „dane osobowe” ?

Danymi osobowymi w rozumieniu dyrektywy są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Pojęcie danych osobowych obejmuje informacje dostępne bądź utrwalone w jakiejkolwiek formie (np. alfabetycznej, liczbowej, graficznej, dźwiękowej), zapisane na nośnikach tradycyjnych (papier, itp.) lub na nośnikach elektronicznych (dyski magnetyczne i inne).

Danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, nr identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości osoby fizycznej.

Czemu służy RODO ?

RODO ma przyczynić się do zwiększenia stopnia ochrony danych osobowych oraz ułatwić ich przenoszenie dla coraz większego urzeczywistniania idei społeczeństwa informacyjnego.

Czemu służą gromadzone przez nas dane ?

Państwa dane osobowe uzyskujemy przy zawieraniu umowy lub w związku z prowadzoną przez nas działalnością związaną z przesyłem, dystrybucją oraz sprzedażą ciepła, tj. dla:

 1. zawarcia oraz realizacji łączącej nas umowy i zapewnienia należytego poziomu realizowanych usług, w całym okresie jej realizacji i po tym okresie , w związku z rozliczeniami i obowiązkami spoczywającymi na naszym przedsiębiorstwie związane z obowiązkami sprawozdawczymi , rachunkowymi, podatkowymi oraz informacyjnymi związanymi, m.in. z dostępnością naszych usług oraz awariami;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym w zakresie wystawiania faktur i innych dokumentów, zapewnienia nieprzerwanych i o należytych parametrach dostaw ciepła oraz prowadzenia postępowania reklamacyjnego i udzielania w jego toku odpowiedzi;
 3. ustalenia i ochrony przysługujących nam roszczeń, przeciwdziałania naruszeniom, nadużyciom oraz działaniom o charakterze przestępczym;
 4. weryfikacji zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec naszego przedsiębiorstwa;
 5. marketingu bezpośredniego oferowanych rzez nasze przedsiębiorstwo dostaw i usług;

Poza ograniczeniem dostępu do świadczonych przez nas usług lub dostaw, w związku z brakiem opłacenia naszych należności, nie planujemy automatycznego przetwarzania przekazanych nam danych (profilowania). Gdyby takie okoliczności miały się pojawić będziemy o nich odrębnie informować.

W jakim okresie ma następować ich przetwarzanie?

Przekazane nam dane osobowe przetwarzać będziemy w okresie trwania i realizacji zawartych umów, wykonania ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa bądź przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych np. z prowadzeniem obrony naszych praw przed organami państwa i organem regulacyjnym.

Jakie dane przetwarzamy?

Wszystkie zbierane dane osobowe służą i są związane z zawarciem i realizacją umów lub wypełnianiem prawnie uzasadnionych obowiązków naszego przedsiębiorstwa. Pozyskiwane dane są ograniczone do danych niezbędnych do prowadzenia naszej działalności i wykonywania realizowanych przez nas zobowiązań.

Przekazywanie do przetwarzania lub udostępnianie danych

Państwa dane mogą zostać powierzone do przetwarzania w naszym imieniu wyłącznie w granicach prawa w celu, np.:

 • obsługi wykorzystywanych przez nas systemów, ich serwisu i utrzymania;
 • podwykonawcom realizującym prace zlecone przez nas dla realizacji łączących nas umów;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, usługi prawne, podatkowe, rachunkowe.

Dane mogą też zostać udostępnione innym podmiotom, które przetwarzają przekazane im dane we własnym imieniu, jak:

 • podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie;
 • instytucje płatnicze, banki realizujące płatności na naszą rzecz oraz zwroty środków na Państwa rzecz;
 • podmioty zajmujące się windykacją wierzytelności, o ile nasze należności nie zostaną opłacone w terminie.

Aktualnie nie planujemy przekazywania Państwa danych poza Europejski obszar Gospodarczy.

Rodzaje uprawnień przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem ich danych

Przysługuje Państwu prawo do :

 • sprostowania danych, gdy są niepoprawne lub błędne;
 • usunięcia danych, gdy przetwarzanie ich nie ma podstawy prawnej;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – wstrzymanie dokonywania operacji lub zapobieżenie usunięciu danych, na podstawie wniosku;
 • dostępu do danych – informacji o przetwarzanych danych i ich treści;
 • przeniesienia danych do innego administratora lub na Państwa rzecz.

Sprzeciw

Przysługuje Państwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, czego skutkiem jest zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

W innych przypadkach, ze względu na Państwa prawnie uzasadniony interes, winniśmy zaprzestać przetwarzania danych, o ile nie będą istnieć prawne podstawy dla ich przetwarzania w rodzaju dochodzenia roszczeń lub innych uzasadnionych przyczyn po stronie naszego Przedsiębiorstwa.

Zgoda – skutki jej wyrażenia oraz cofnięcia

W sytuacji, gdy przetwarzanie przez nas danych za podstawę znajduje Państwa zgodę (czyli w sytuacjach innych niż zawarcie i wykonywanie umowy), wówczas udzieloną zgodę możecie Państwo w każdym czasie cofnąć, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania zrealizowanych do chwili cofnięcia zgody.

Skarga do organu nadzoru

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nasze przedsiębiorstwo danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku, ul. Armii Krajowej 81 78-400 Szczecinek

Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (następnie: Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) jest możliwy mailowo, pod adresemiodo@mec-szczecinek.com.pl, telefonicznie – (94) 37 266 66 lub osobiście w siedzibie Spółki.