1. Przedmiot zamówienia:

  • Dostawa ODZIEŻY ROBOCZEJ BHP (wg formularza ofertowego) 

2. Wymagania minimalne: Cena.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.        Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.        Formularz ofertowy do pobrania w siedzibie firmy lub na stronie internetowej.

3.       Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4.       W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.

5.      Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.        Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

7.        Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

8.   Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

9.        Oferty składa się w sekretariacie w jednym egzemplarzu.   

10.    Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

oraz zawierać następujące oznakowanie: „ODZIEŻ ROBOCZA BHP” opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

4. Termin składania ofert: do dnia 27.01.2022 r. godzina 10.00

5. Otwarcie ofert wraz z oceną jakości i funkcjonalności oferowanych produktów:

    w dniu 27.01.2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie firmy.

5. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 01.10.2022 rok.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

     osoba do kontaktu:
     Wiesław Sikorski
     tel. 94 37 266 71