Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert  w postępowaniu przetargowym nr 01/12/2021/TM, w trybie zapytania o cenę na:

ZAKUP FOTELI PROFLEX

 1. Tryb udzielenia zamówienia:
 1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym
 2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 418.000 euro dla dostaw lub usług ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
 3. Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku
 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.
 • Dane dotyczące Zamawiającego: 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup foteli biurowych: NowyStyl PROFLEX w ilości 16 sztuk.

Opis techniczny krzesła:

– Komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
– Siedzisko tapicerowane wytrzymałą tkaniną, oparcie z siatki posiada podparcie pod lędźwie
– Mechanizm Multiblock, który daje możliwość swobodnego kołysania się, blokady siedziska i oparcia
– Regulowana wysokość krzesła
– Regulacja siły oporu oparcia
– Tapicerowany zagłówek

– Kółka do powierzchni dywanowych
– Wygodne podłokietniki z miękkimi nakładkami
– Maksymalne obciążenie: 110 kg
– Gwarancja: 2 lata

 • Termin realizacji zadania:   do 16.12.2021 roku
 • Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie
w realizacji zamówień objętych zapytaniem ofertowym. Ponadto posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca udziela gwarancji producenta.

 • Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
 1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zaproszenia
 • Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej

  Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
  o najniższej cenie.
 • Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Propozycję cenową należy złożyć w siedzibie Spółki:
 1. osobiście w zamkniętej kopercie,
 2. pocztą polską,
 3. dopuszcza się również składanie ofert w formie elektronicznej na e-mail

mec@mec-szczecinek.com.pl oferty te zostaną otwarte jako pierwsze.

 1. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: OFERTA FOTEL BIUROWY „NowyStyl PROFLEX”
 2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 3. Cena propozycji ma być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
 4. Propozycja ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty/propozycji cenowej:


Propozycję cenową należy przesłać w terminie do dnia 09.12.2021 r., pocztą, e-mailem lub złożyć w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szczecinku do godz. 11:00.

 • Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentem jest:


Zbigniew Ulański    – Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej tel. 728 922 125

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania
o cenę bez podania przyczyn.