Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
94 37 266 50 (do godziny 15:00)

FAQ

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest spółka MEC. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie (tzw. opłaty przyłączeniowej) nie oznacza, że jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci.

1 GJ – to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh (0,2778 MWh). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić około 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 GJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW przez 139 godzin.

Spółka działalność ciepłowniczą prowadzi na podstawie koncesji na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję energii cieplnej, przyznanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. I to ten urząd nadzoruje działalność ciepłowniczą spółki. URE weryfikuje i zatwierdzenia przedkładane przez spółkę projekty taryf dla ciepła. Nowe opłaty za ciepło, zanim wejdą w życie, są szczegółowo sprawdzane i analizowane. Proces zatwierdzania taryf związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. W ten sposób URE równoważy interesy dostawców i odbiorców energii cieplnej. Oprócz zatwierdzania taryf, weryfikuje przestrzeganie przepisów przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej (dla naszej strefy klimatycznej warunki obliczeniowe stanowi temperatura powietrza atmosferycznego -16 °C), która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do:
• pokrycia strat w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, tj. +20 °C,
• utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, tj. +55 °C,
• zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
W zależności od temperatury na zewnątrz, MEC dostarcza nośnik ciepła o parametrach zgodnych z tabelą regulacyjną, tj. zwiększa/zmniejsza temperaturę nośnika.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami to Odbiorca decyduje o wielkości mocy zamówionej.
Zamawiając określoną moc cieplną odbiorca musi jednak pamiętać, że powinna to być największa moc, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, tzn. przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej dla miasta Szczecinek –16 °C, i musi ona zapewnić utrzymanie:
– normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniu (dla mieszkań wynosi ona +20 °C),
– normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
– zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
Warto zwrócić uwagę, że moc zamawia się na warunki obliczeniowe i łagodna lub sroga zima nie powinna mieć wpływu na wielkość zamówionej mocy. Jeżeli będzie ona zbyt niska w stosunku do rzeczywistych potrzeb cieplnych danego obiektu wówczas występować będą zakłócenia w dostawie ciepła, a osiągnięcie wymaganych temperatur nie będzie możliwe.
Tak więc, fakt decydowania przez Odbiorcę o wielkości mocy zamówionej nie oznacza pełnej dowolności w jej określaniu.
Zaniżenie wielkości mocy zamówionej przez Odbiorcę skutkować będzie niedogrzewaniem budynku, szczególnie odczuwalnym w okresie niskich temperatur zewnętrznych.

Tego rodzaju dane powinny znajdować się w dokumentacji budowlanej obiektu. Wielkość mocy zamówionej danego obiektu zależy od wielu elementów. Przede wszystkim od zastosowanej technologii budowy, a więc materiałów z jakich dom został wybudowany, rodzaju zastosowanego ocieplenia, stolarki okiennej. Kolejnym istotnym czynnikiem jest wielkość nieruchomości oraz temperatura, jaką dany Odbiorca chce w domu utrzymywać.
Jeżeli ktoś ma kłopot z określeniem mocy zamówionej służymy pomocą i poradą w tym zakresie.

Zgodnie z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718) wielkość mocy zamówionej ustalana jest przez odbiorcę na okres co najmniej 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie na dostawę ciepła.
Jeżeli przeprowadziliście Państwo prace termomodernizacyjne (docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji odbiorczej c.o., montaż zaworów termostatycznych, itp.), które spowodowały zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w Państwa obiekcie, do dnia 30 września każdego roku możecie Państwo złożyć pocztą elektroniczną lub w siedzibie spółki WNIOSEK O ZMIANĘ WIELKOŚCI ZAMÓWIONEJ MOCY CIEPLNEJ (wyłącznie w formie pisemnej). W przypadku zmniejszenia zamówionej mocy cieplnej, zmiana mocy będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia roku następnego. W przypadku rozbudowy ogrzewanego obiektu lub zwiększenia ogrzewanej powierzchni (kubatury) w obiekcie, istnieje konieczność zwiększenia wielkości zamówionej mocy cieplnej od dnia podanego przez Odbiorcę w treści wniosku.
W przypadku gdy zamówiona przez Odbiorcę moc cieplna jest mniejsza od mocy cieplnej określonej w umowie o przyłączenie danego obiektu do sieci ciepłowniczej albo gdy wartości współczynnika wykorzystania zamówionej mocy cieplnej znacznie różnią się od wartości technicznie uzasadnionych, przedsiębiorstwo energetyczne, na mocy przepisu § 40 ust. 2 ww. rozporządzenia, może dokonać w sezonie grzewczym kontroli prawidłowości określenia przez Odbiorcę zamówionej mocy cieplnej. W przypadku przekroczenia zamówionej mocy cieplnej, Odbiorca może zostać obciążany dodatkowymi opłatami z tego tytułu.

Konieczność zamawiania mocy cieplnej przez każdego Odbiorcę narzuciło Prawo Energetyczne, wprowadzając nowe zasady rozliczeń za ciepło, w tym opłaty za zamówioną moc jako element rozliczenia. Ważnym elementem jest określenie prawidłowej wielkości mocy zamówionej. Konsekwencją zbyt małej mocy zamówionej może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej. Należy pamiętać, że to niedogrzanie występuje nie tylko przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej, tj. dla Szczecinka -16 °C, ale również przy wyższych temperaturach, np. na początku sezonu grzewczego, gdy w nocy temperatura wynosi 0 °C.

Wszelkie zmiany w Umowie na dostawę ciepła wymagają formy pisemnej, o czym stanowią zapisy Umowy. Podobnej formy wymaga zmiana mocy zamówionej – w tym celu należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta pisemny wniosek o zmianę mocy zamówionej lub drogą internetową.

Legalizacja polega na sprawdzeniu prawidłowości wskazań licznika ciepła, co wiąże się z koniecznością demontażu urządzenia. Demontaż licznika do legalizacji dokonywany jest w okresie letnim, kiedy nie ma poboru ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania a tym samym wskazań. Przy demontażu do legalizacji licznika ciepłej wody użytkowej, montowany jest licznik zastępczy, który zapewnia spółka MEC. Przy każdym demontażu i montażu licznika ciepła, spisywany jest protokół czynności z dokładnym wskazaniem w danym dniu, co umożliwia poprawne rozliczenie wielkości zużytego ciepła.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia licznika, wielkość zużytego ciepła ustalana jest w sposób zryczałtowany zgodnie z załącznikiem Umowy na dostawę Ciepła i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki.
Sposób obliczenia ilości zużytego ciepła nie jest zwykłą średnią arytmetyczną zużyć z poprzednich okresów, bo uwzględnia także temperatury zewnętrzne panujące w okresie braku prawidłowego pomiaru.

Licznik ciepła jest urządzeniem rejestrującym ilość energii cieplnej, wyrażonej w GJ, dostarczonej do obiektu w danym okresie rozliczeniowym.
Ilość ciepła obliczana jest na podstawie pomiaru przepływu wody oraz temperatury wody zasilającej i powrotnej. Suma iloczynów przepływu i różnicy temperatur zmierzona w określonym czasie wskazuje na ilość dostarczonej energii cieplej.
Podzielniki ciepła nie rejestrują ilości energii cieplnej w GJ, lecz wskazują na udział danego pomieszczenia (lokalu) w ogólnym zużyciu zarejestrowanym przez licznik ciepła.
Podzielniki wyparkowe wskazują na zużycie ciepła poprzez odparowanie cieczy, natomiast podzielniki elektroniczne na podstawie pomiaru temperatury grzejnika i powietrza w pomieszczeniu.
Zmierzone w ten sposób wartości, przy uwzględnieniu m.in. usytuowania pomieszczenia w budynku, typu i wielkości grzejnika wskazują na udział danego lokalu w ogólnym zużyciu ciepła.

Sezon grzewczy rozpoczyna się i kończy w momencie zgłoszenia przez odbiorców lub administratorów potrzeby włączenia/wyłączenia ogrzewania w budynkach.
Decyzję o terminie rozpoczęcia/zakończenia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania do swoich obiektów podejmuje odbiorca posiadający umowę kompleksową dostarczania ciepła tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, właściciel obiektu lub wskazany przez niego zarządca bądź administrator.
Mieszkańcy i użytkownicy lokali w zasobach spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych potrzebę włączenia/wyłączenia ogrzewania zgłaszają do swoich zarządców lub administratorów.
Administratorzy przyjmują często umowne granice co do wysokości spadku/wzrostu dziennej i nocnej temperatury na zewnątrz, wpływającej na włączenie/wyłączenie ogrzewania w budynkach. Gdy niska/wysoka temperatura zewnętrzna utrzymuje się przez kilka dni lub lokatorzy zgłaszają potrzebę ogrzewania/nie ogrzewania mieszkań, jest to sygnał dla zarządcy nieruchomości, że czas rozpocząć/zakończyć sezon grzewczy.

Wyłączasz światło, gdy wychodzisz z pokoju i zakręcasz kurek, gdy nie korzystasz z wody? To dość oczywiste zachowania w mieszkaniu. Trudniej jest być oszczędnym, gdy chodzi o ciepło. Ciepła przecież nie widać, łatwo więc niechcący korzystać z niego nieroztropnie. W efekcie, jak pokazują badania, żyjemy w przegrzanych pomieszczeniach. Marnujemy nie tylko ciepło i pieniądze, ale też zasoby naturalne. Możemy to łatwo zmienić.
Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad korzystania z ciepła, aby czuć się komfortowo, a jednocześnie płacić mniejsze rachunki za ciepło. Zachęcamy do wypróbowania prostych sposobów na efektywne korzystanie z ciepła. Ogrzewaj mądrze.

Możliwość wystąpienia awarii systemu ciepłowniczego jest minimalizowana dzięki systematycznie prowadzonej przez MEC budowie nowoczesnych sieci i modernizacji starej, jak też dzięki budowie lub modernizacji węzłów cieplnych. Ale awarii urządzeń technicznych nigdy nie można wykluczyć.
Należy pamiętać, że MEC ponosi odpowiedzialność za sprawność sieci i instalacji zewnętrznych, za instalacje wewnątrz budynków odpowiada właściciel lub administrator. Dlatego awarie wewnątrz budynków należy zgłaszać administratorowi (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa lub administracja zarządzająca budynkami komunalnymi) lub zlecić naprawę awarii specjalistycznej firmie (właściciele budynków prywatnych).
Jeśli awaria wystąpiła poza budynkiem zgłasza się ją w MEC. Należy to do zadań administratora budynków, w przypadku własności prywatnej robi to właściciel.
W sezonie grzewczym czynny jest w przedsiębiorstwie bezpłatny telefon – 993, pod którym można powiadamiać o wystąpieniu awarii.

Projekty wykonawcze dotyczące budowy, rozbudowy oraz modernizacji sieci, węzłów cieplnych (w tym instalacji elektrycznych węzła) i wewnętrznych instalacji cieplnych zasilanych bezpośrednio lub pośrednio z miejskiego systemu ciepłowniczego podlegają uzgodnieniu z MEC.

Najlepiej zlecić tę usługę MEC. Chociaż jest ona odpłatna, to wykonują ją fachowcy, co gwarantuje niezawodność i wysoką sprawność techniczną urządzeń. Pocztą elektroniczną lub w sekretariacie firmy należy złożyć wniosek o przejęcie eksploatacji węzła cieplnego.
W odpowiedzi na wniosek przedsiębiorstwo przesyła do podpisania umowę na prowadzenie eksploatacji lub wydaje warunki przejęcia eksploatacji i ewentualnie przekazuje wykaz usterek, które należy usunąć przed podpisaniem umowy. Po ich usunięciu (można to zlecić również MEC), następuje ostateczne podpisanie umowy. Jednocześnie informujemy, że do eksploatacji węzłów cieplnych powyżej 50 kW i zamontowanych w nich urządzeniach elektrycznych powyżej 1 kV wymagane są świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 i 2 uprawniające do zajmowania się eksploatacją.