1. Przedmiot zamówienia:

  • Dostawa środków czystości BHP (wg załącznika nr 1 do umowy) 

2. Wymagania minimalne: Cena.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

a.        Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

b.        Formularz ofertowy wraz z projektem umowy i załącznikami do pobrania w siedzibie firmy lub na stronie internetowej.

c.      Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do    reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

d.       W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.

e.     Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

f.        Cena oferty w formularzu ofertowym musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

g.        Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

h.      Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

i.        Oferty składa się w jednym egzemplarzu, w sekretariacie.   

j.      Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

oraz zawierać następujące oznakowanie: „ŚRODKI CZYSTOŚCI BHP” opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

4. Termin składania ofert: do 25.01.2022 roku do godziny 10.00

5. Termin otwarcia ofert: 25.01.2022 r. godz. 11.00

6. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 05.11.2022 rok.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

       osoba do kontaktu:
       Wiesław Sikorski
        tel. 94 37 266 71