Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym, w trybie zapytania o cenę na:

LEGALIZACJĘ LICZNIKÓW ENERGII CIEPLNEJ
dla MEC Sp. z o
.o w Szczecinku

 1. Tryb udzielenia zamówienia:
 1. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego wartość w złotych netto nie przekracza
  1 872 260 zł dla dostaw lub usług ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.), nie stosuje się.
 2. Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku.
 3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.
 • Dane dotyczące Zamawiającego: 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o w Szczecinku

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie legalizacji 747 kpl. ultradźwiękowych liczników energii cieplnej firmy KAMSTRUP zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.

 • Termin realizacji zadania:   od 15.06.2022 do 15.08.2022 roku
 • Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie
w realizacji tożsamych zamówień objętych zapytaniem ofertowym. Ponadto posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Udzielą gwarancji na nowe części przez okres min. 24 miesięcy.

 • Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
 1. Formularz ofertowy propozycji cenowej wg załączonego wzoru
 2. Wykaz liczników z proponowanymi cenami jednostkowymi zał. nr 1 do Zaproszenia
 3. Zatwierdzony wzór umowy zał. nr 2 do Zaproszenia.
 • Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz wszelkie inne opłaty związane
z wykonywaniem legalizacji liczników. Wszystkie ceny należy podać w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. PLN.

 • Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej

  Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
  i o najniższej cenie.
 • Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Propozycję cenową należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
 3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta cenowa na legalizację liczników energii cieplnej”.
 4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 5. Cena propozycji ma być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
 6. Propozycja ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty/propozycji cenowej:


Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 14.04.2022 r., do godz. 11:00 w siedzibie, sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, w Szczecinku.

 1. Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentem:

Zbigniew Ulański  – Kierownik Działu Gosp. Materiałowej tel. 94 37 266 66

e-mail:          –  zulanski@mec-szczecinek.com.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania
o cenę bez podania przyczyny.