Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert  w postępowaniu przetargowym, w trybie zapytania o cenę na:

zabezpieczenie obsługi transportowej przewozu żużla paleniskowego z 3 kotłowni mieszczących się w Szczecinku.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:
 • Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.
 • Dane dotyczące Zamawiającego: 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Armii Krajowej 81

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zabezpieczeniu obsługi transportowej przewozu żużla paleniskowego z terenu składu na terenie kotłowni rejonowej do odbiorcy przejmującego żużel w 2022 roku.

 • Termin realizacji zadania:   od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 roku
 • Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie
w realizacji tożsamych zamówień objętych zapytaniem ofertowym. Ponadto posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
 1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zaproszenia
 • Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

Cenę usługi należy obliczyć według indywidualnej wyceny Wykonawcy.
W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz wszelkie inne opłaty związane
z wykonywaniem usługi. Wszystkie ceny należy podać w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. PLN.

Zamawiający zastosował wynagrodzenie ryczałtowe.

 • Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej

  Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
  i o najniższej cenie.
 • Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Propozycję cenową należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;
 3. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta cenowa na transport żużla.
 4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 5. Cena propozycji ma być podana cyfrowo i słownie.
 6. Propozycja ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty/propozycji cenowej:


Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 07.02.2021r., do godz. 9:00
w siedzibie, sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, w Szczecinku.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentem jest:


Tomasz Siegert       –          Specjalista ds. inwestycji tel. 94 37 266 50

Ryszard Filip          –          Dyrektor ds. Technicznych, tel. 94 37 266 50

e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania
o cenę bez podania przyczyny.