Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert  w postępowaniu przetargowym, w trybie zapytania o cenę na:

Wykonanie przeglądów oraz eksploatacja kotłowni gazowych
Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szczecinku.

 1. Tryb udzielenia zamówienia:
 1. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych netto nie przekracza kwoty 1 827 260 dla dostaw lub usług ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
 2. Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku.
 3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.
 • Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1. Przegląd kotłowi gazowych

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądu kotłowni gazowych oraz szaf redukcyjno – pomiarowych IIo eksploatowanych w okresie letnim przez MEC
  Sp. z o.o. w Szczecinku w tym:
 • przegląd i konserwacja, ocena stanu technicznego oraz poprawności działania kotłów gazowych
 • przegląd i konserwacja, ocena stanu technicznego oraz poprawności działania szaf redukcyjno – pomiarowych IIo, nie będących własnością PSG
 • przegląd i konserwacja, ocena stanu technicznego oraz poprawności działania pozostałych urządzeń kotłowni gazowych, wykonanie tych prac zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji obsługi dla poszczególnych urządzeń,
 1. Wykaz kotłowni stanowi załącznik nr 1a do Formularza Oferty.
 2. W ramach przeglądu Wykonawca w oparciu o obowiązujące przepisy UDT i DTR producentów będzie musiał wykonać między innymi takie prace jak:
 • sprawdzenie stanu zabezpieczenia kotłów
 • sprawdzenie stanu komory paleniskowej
 • przegląd i czyszczenie kotłów 
 • przegląd i sprawdzenie automatyki kotłów
 • przegląd i sprawdzenie ścieżki gazowej
 • kontrola szczelności instalacji gazowej, od punktu pomiarowego do pierwszego zaworu gazowego wraz z doszczelnieniem tj.: usunięcie ewentualnych usterek, sporządzenie z tych czynności protokołów dla Zamawiającego w zakresie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.c oraz art. 62 ust. 1 pkt 5 lit. b. ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2020 r. poz.1333, z późn.zm.).
 • sprawdzenie Aktywnego Systemu Zabezpieczenia Instalacji Gazowej
 • sprawdzenie stanu złączy
 • sprawdzenie stanu zabezpieczeń palnika gazowego
 • sprawdzenie stanu układu automatyki, regulacja urządzeń automatyki palnikowej.
 • sprawdzenie pracy silnika, napędu wentylatora
 • czyszczenie i konserwacja oraz regulacja palnika
 • sprawdzenie i przegląd pomp obiegowych
 • wykonanie przeglądu szafy redukcyjno-pomiarowej gazu.
 • Każdorazowo z wykonanych przeglądów Wykonawca sporządzi protokół, w którym musi znajdować się m.in. zapis: „Kocioł gazowy wraz z urządzeniami kotłowni po wykonanym przeglądzie dopuszcza się do eksploatacji”.
 • Koszty ewentualnych napraw i materiałów użytych do remontów, nie objętych przedmiotem zamówienia ponosi Zamawiający.

Zadanie 2. Eksploatacja kotłowni gazowych w sezonie letnim 2022

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na eksploatacji kotłowni gazowych eksploatowanych przez MEC Sp. z o.o. w Szczecinku

2. Wykaz kotłowni stanowi załącznik nr 1b do Formularza Oferty.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) wykonania prób działania, konserwacji i regulacji urządzeń w stacji redukcyjno – pomiarowej – po przejęciu kotłowni do eksploatacji,

b) oględzin urządzeń stacji redukcyjno – pomiarowych gazu – 1 raz na miesiąc,

c) utrzymania w ruchu urządzeń kotłowni gazowej w okresie trwania umowy,

d) powiadomienia Dyrektora ds. technicznych Zamawiającego – p. Ryszarda Filip
o wystąpieniu awarii kotłowni gazowej. Wykonawca niezwłocznie, po uprzednim zatwierdzeniu przez ww. Dyrektora ds. technicznych Zamawiającego kalkulacji naprawy, przystąpi do usunięcia awarii. Zamawiający pokrywa koszty wymienionych w trakcie naprawy części.

e) prowadzenia eksploatacji kotłów zgodnie z obowiązującymi przepisami energetycznymi z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż. Obsługa urządzeń powinna być prowadzona tylko przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie kwalifikacje,

f) całodobowej dyspozycji i posiadania telefonu komórkowego,

g) utrzymywania temperatury wyjściowej zgodnie z opracowanymi grafikami temperatur,

h) bieżącej konserwacji urządzeń znajdujących się w kotłowni,

i) dokonywania na koniec każdego miesiąca, odczytów produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i gazu oraz przekazania do działów eksploatacji
i marketingu,

j) doprowadzenia obiektów po zakończeniu eksploatacji w/w kotłowni do stanu pierwotnego.

k) stosownych wpisów w karcie eksploatacji danej kotłowni gazowej, takich jak :

 • data oraz godzina kontroli stanu pracy kotłowni,
 • odczyt temperatury wyjściowej,
 • potwierdzenia pobytu podpisem na karcie eksploatacji.

3. Wymagane termin wykonania przedmiotu umowy:

Zadanie nr 1. (przegląd)                –    od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2022 r.

Zadanie nr 2. (eksploatacja) – okres grzewczy:     

od 01 maja 2022 do 30 września 2022 r

4. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie
w realizacji tożsamych zamówień objętych zapytaniem ofertowym. Ponadto posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadającymi wymagane uprawnienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami posiadającą/ymi m.in. np.:

 • świadectwo kwalifikacyjne D, gr.1 i 3 – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru
 • świadectwo kwalifikacyjne E, gr 1 i 3 – uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji
 • uprawnienia serwisowe kotłów firmy VIESSMANN, palników firmy Giersch i Weishaupt.

5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

 1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zaproszenia wraz z kalkulacją stanowiącą załącznik nr 1a oraz 1b do oferty;

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

Cenę usługi należy obliczyć według indywidualnej wyceny Wykonawcy na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego określonych w Zaproszeniu.

W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz wszelkie inne opłaty związane
z wykonywaniem usługi. Wszystkie ceny należy podać w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. PLN.

Zamawiający zastosował wynagrodzenie ryczałtowe

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.

8. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 1. Propozycję cenową należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;
 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na usługę polegającą na wykonaniu przeglądu oraz eksploatacji kotłowni gazowych w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku.
 3. Cena propozycji ma być podana cyfrowo i słownie;
 4. Propozycja ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

9. Miejsce i termin złożenia oferty/propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 14.04.2022 r., do godz. 14:30
w siedzibie, sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, w Szczecinku.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentem jest:

Ryszard Filip – Dyrektor ds. Technicznych, tel. 94 37 266 50,

e-mail: rfilip@mec-szczecinek.com.pl

Tomasz Siegert  – Specjalista ds. Remontów i Inwestycji, tel. 94 37 266 84,

e-mail: tsiegert@mec-szczecinek.com.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania
o cenę bez podania przyczyn.

Zamawiający nie dopuszcza rozdziału zadań (nr 1 i nr 2) na dwóch różnych wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części przedmiotu zamówienia
dot. przeglądów kotłowni gazowych wyszczególnionych w załączniku nr 1a  bez podania przyczyn.