Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Szczecinku informuje, że dnia 16 listopada 2021 r., została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Decyzja nr OSZ.4210.33.7.2021.283.XV.RN ), zmiana Taryfy dla ciepła.

W związku z powyższym od dnia 1 grudnia 2021 r., zmianie ulegają ceny i stawki w zakresie wytwarzania i przesyłania ciepła dla grup odbiorców: A, B i C. Natomiast dla odbiorców grupy D, ceny pozostają na niezmienionym poziomie. Przeciętny wskaźnik wzrostu cen i stawek opłat za ciepło, liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa wynosi 11,86 %. Dynamika cen jest jednak bardzo zróżnicowana w poszczególnych grupach taryfowych. Wskaźnik wzrostu cen dla grup B oraz C jest zbliżony i wynosi odpowiednio: 4,66% i 4,81%. Natomiast najwyższy wzrost cen ciepła dotyczy odbiorców z grupy A i wyniesie 20,14%.

Wprowadzenie zmian cen ciepła jest wynikiem drastycznego wzrostu podstawowych kosztów jego wytwarzania: miałów oraz uprawnień do emisji CO2. Dla porównania, obecny koszt miału węglowego wynosi 305,0 zł/t, a jeszcze rok temu wynosił on 255,0 zł/t. Ten, niemal 20% wzrost cen opału jest jedynym czynnikiem wprowadzanych zmian cen ciepła dla grup B i C. Powodem tak potężnych podwyżek dla grupy A są natomiast, oprócz przedstawionej powyżej zmiany kosztów opału, koszty związane z zakupem uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2). Cena uprawnień do emisji CO2 sięgnęła wczoraj maksymalnych notowań w historii ETS bliskich 68 €/t!

Kiedy Spółka kalkulowała obowiązującą Taryfę dla ciepła, cena ta wynosiła ok. 33€/t. Rocznie Spółka potrzebuje ok. 18.000 uprawnień, na które za rok 2020 wydała 1,7 mln zł, a za rok 2021 koszt ten wyniesie niemal 5 mln zł! Ponieważ ciepłownia KR-I, z której zasilani są odbiorcy ciepła z grypy taryfowej A, jako jedyna z ciepłowni Spółki (z uwagi na moc zainstalowaną) jest w systemie ETS, podwyżka niestety najbardziej dotknie tę grupę odbiorców.   

Aby ułatwić Państwu przeprowadzenie symulacji wzrostu opłat za ciepło dla konkretnego obiektu, przygotowaliśmy kalkulator w formacie xlsx, ułatwiający wyliczenia. Kalkulator dostępny jest na oficjalnej stronie Spółki: www.mec-szczecinek.com.pl, w zakładce Mieszkańcy/Taryfa dla ciepła.  

Taryfa wraz z zatwierdzającą ją decyzją Prezesa URE, została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod nr 408 z dnia 16 listopada 2021 r.