wprowadza kolejną zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła.

Zmiana Taryfy wprowadza nowe ceny i stawki za ciepło, których wzrost liczony globalnie dla całego przedsiębiorstwa wynosi 6,38%. Podobnie, jak to miało miejsce przy ostatnio wprowadzanej zmianie, dynamika cen jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych grupach taryfowych. Wskaźnik wzrostu cen dla grup „B” wynosi od 1,39 do 1,83% „C”
od 1,91 do 2,41%, a dla grupy „D” 2,70%. Najwyższy wzrost cen ciepła dotyczy ponownie odbiorców z grupy „A” i wynosi od 10,69 do 11,44%.

Przyczyny wprowadzenia wzrostu cen i stawek opłat za ciepło są dwie, obie całkowicie niezależne od naszego przedsiębiorstwa. Pierwszą, wspólną dla wszystkich użytkowników ciepła systemowego, jest wzrost cen energii elektrycznej o 73,4%! Drugą, która dotyczy wyłącznie odbiorców zasilanych w ciepło z kotłowni KR-I, są lawinowo rosnące ceny uprawnień do emisji CO2. Kiedy Spółka kalkulowała podwyżkę cen ciepła wprowadzoną
z dniem 1 grudnia 2021 r., cena za jedno uprawnienie wynosiła 57,14 €. Od tego czasu wzrosła o ponad 50% i osiągnęła nowe wartości przekraczające poziom 90 €!. 

Pomimo, postępujących w bardzo szybkim i na niespotykaną skalę wzrostów cen paliw do produkcji ciepła, kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, wreszcie cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, staramy się minimalizować wzrosty taryfy za ciepło dla naszych odbiorców, wprowadzając rozwiązania daleko idącej optymalizacji kosztowej produkcji i dystrybucji ciepła. Przy tak galopujących cenach składników wpływających na koszty wytwarzania i dystrybucji ciepła, nie sposób jednak uniknąć ich wpływu na finalną cenę ciepła. Bezpieczeństwo środowiskowe i techniczne dostaw ciepła oraz obecna sytuacja rynkowa zmusiła nas do ponownego wystąpienia do Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę taryfy dla ciepła.

Zmiana ta została zatwierdzona decyzją nr OSZ.4210.2.2.6.2022.283.XV.RN
i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło pod nr 127 z dnia 25 lutego 2022 r.