Informujemy wszystkich odbiorców i użytkowników ciepła oraz pozostałych kontrahentów że od dnia 1 maja 2024 r. nasza Spółka wprowadza

Zawarte w cenniku pozycje opłat zostały ustalone na poziomie umożliwiającym  pokrycie rzeczywistych kosztów realizacji usług świadczonych przez naszą Spółkę na zlecenie odbiorców.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości oraz przyczyn wprowadzenia podwyżek opłat za rozliczania indywidualne lokalu zostaną doręczone wszystkim odbiorcom, z którymi Spółka ma podpisane umowy „o sposobie pobieranie opłat za ciepło”, wraz z fakturami za miesiąc kwiecień b.r.

Wspomniany cennik nie dotyczy opłat za ciepło, które są naliczane na podstawie aktualnie obowiązujących taryf dla ciepła, zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.