Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OSZ.4210.2.2.5.2024.283.XVII.RN zatwierdził drugą zmianę obowiązującej XVII Taryfy dla ciepła. Zmieniona Taryfa ciepła obowiązywać będzie od 1  kwietnia 2024 r. Zmiana taryfy wraz z zatwierdzającą ją decyzją opublikowana została w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki  – Ciepło Nr 103 (2862) z dnia 14 marca 2024 r.

Wprowadzana zmiana spowodowana jest spadkiem cen uprawnień do emisji CO2 w stosunku do tych, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie stosowanych cen i stawek opłat za ciepło. Z tego też względu obniżka dotyczy tylko odbiorców w grupach taryfowych A, do których ciepło dostarczane jest z ciepłowni KR-I objętej systemem ETS.

Trend spadkowy na europejskim rynku uprawnień do emisji CO2 spowodowany został przede wszystkim ogólnym spadkiem emisji w sektorze energetycznym i przemysłowym, co ma związek ze spowolnieniem gospodarczym w Unii Europejskiej, wzrostem udziału OZE w produkcji energii oraz dodatkowymi uprawnieniami, które pojawiły się na rynku. Dzięki temu Spółka mogła zakupić certyfikaty CO2 na lata 2023-2024 w cenie niższej od tej z kalkulacji taryfowej i obniżyć opłaty.

Obniżka cen ciepła dotyczy szczególnie opłat zmiennych i liczona globalnie dla całej grupy
A wynosi 3,7%. Wartościowo oznacza to, że każdy GJ będzie tańszy o ok. 4,0 zł. Może spadek cen nie jest wyjątkowy, ale dla nas jest bardzo ważny bo dotyczy odbiorców, którzy mają najwyższe w mieście ceny za ciepło właśnie dlatego, że zasilani są z ciepłowni KR-I objętej systemem ETS. Ponadto, w tym rejonie miasta bardzo wielu mieszkańców pobiera również ciepłą wodę z miejskiej sieci ciepłowniczej, co również zwiększy efekt wprowadzonej obniżki.

Dla nas, kolejna już obniżka cen ciepła jest wiadomością optymistyczną, bo ważny jest sam trend. Po dwukrotnych podwyżkach (sierpień 2022 r. i luty 2023 r.) jest to już nasza czwarta obniżka cen ciepła. Pierwszą wprowadziliśmy od 1 lipca 2023 r., następną od 1 listopada 2023 r., od 1 marca 2024 r. obniżyliśmy ceny dla Taryf z gazu, teraz obniżamy ceny ciepła w grupie gdzie są one najwyższe.
To pokazuje, że kiedy ceny gazu, miałów oraz opłat za spalanie węgla są dużo niższe i ustabilizowane, Spółka szybko reaguje i odpowiada zmianą taryf dla ciepła. Zapewniamy również wszystkich naszych Odbiorców, że jeżeli ceny te utrzymają się, następna taryfa też może mieć tendencję zniżkową.