Dostawa 2 stojących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji
technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych.