Maksymalne ceny ciepła oraz cena najniższa od 1 marca 2023 r.

Działając na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) informujemy, że wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, dla MEC Sp. z o.o. w Szczecinku, zgodnie z zatwierdzoną taryfą, w dniu 30 września 2022 r., powiększone o 40% zostały opublikowane przez Prezesa URE (Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023) i zawarte są w załączniku:

Zał. Maksymalne ceny dostawy ciepła

Jednocześnie informujemy, że maksymalna cena dostawy ciepła dla MEC Sp. z o.o. w Szczecinku, wyliczona na podstawie opublikowanych przez Prezesa URE cen stosowanych przez MEC Sp. z o.o. w Szczecinku w dniu 30.09.2022 r., powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat, jest wyższa od średniej ceny ciepła
z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym i wyższa od ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w systemie ciepłowniczym.

Wobec powyższego od dnia 1 marca 2023 r. MEC Sp. z o.o. w Szczecinku w rozliczeniach z  uprawnionymi Odbiorcami ciepła (gospodarstwa domowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, instytucje użyteczności publicznej takie jak np. szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej oraz kościoły, związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne), będzie stosować cenę najniższą czyli średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w Art. 3 ust. 3 Ustawy zmienianej w art. 1, powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym.

Zał. Zestawienie cen z rekompensatą

Informujemy ponadto, że oświadczenia o których mowa w Art. 5 ust. 1 i Art. 6 ust. 1  Ustawy zmienianej w art. 1, złożone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia
8 lutego 2023r. (Dz.U. poz. 295) stosuje się jako podstawę do zastosowania wobec odbiorców, którzy je złożyli, średniej ceny ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym.

załączniki:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/T/D20221967L.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000295/T/D20230295L.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000327/O/D20230327.pdf