Zarząd Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Szczecinku zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie

„BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy 2021 i za rok obrotowy 2022”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2021 i rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
( Dz.U. z 2020 r. poz. 1415, z dnia 2020.08.19 tekst jednolity ze zm.).

 1. Wymagania:
  a) Wymagany termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem sprawozdania z badania:
 • za rok obrotowy 2021 – do dnia 23 marca 2022 r.,
 • za rok obrotowy 2022 – do dnia 23 marca 2023 r.
  b) Biegły rewident przeprowadzający badanie musi posiadać doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm branży ciepłowniczej (wykaz badanych firm należy dołączyć do oferty).
  c) Biegły rewident na posiedzeniu Rady Nadzorczej MEC Sp. z o.o. w siedzibie Spółki złoży stosowne wyjaśnienia i udzieli informacji dotyczących sprawozdania Spółki za badany rok.
 1. Oferta powinna zawierać:
  a) informacje o oferencie, w tym formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  b) wykaz firm badanych w ciągu ostatnich 3 lat ( lub w okresie prowadzonej działalności, jeżeli trwa ona krócej niż 3 lata),
  c) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  d) wynagrodzenie całkowite za przeprowadzenie badania za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022,
  e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego, harmonogramu prac,
  f) projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego.
 2. Zainteresowani proszeni są do nadsyłania ofert na adres siedziby Spółki: 78-400 Szczecinek, ul. A. Krajowej 81 lub składania ofert w sekretariacie Spółki, w zamkniętej kopercie z napisem:

„Zgromadzenie Wspólników MEC Spółka z o.o. w Szczecinku.
Oferta na badanie sprawozdania finansowego
MEC Sp. z o.o. za 2021 i 2022 rok”.

Termin składania ofert upływa dnia 29 października 2021 r., o godz. 15.00

 1. Otwarcie ofert i wybór uprawnionego podmiotu nastąpi w terminie do 30 listopada 2021 r.
 2. Wszelkich informacji w sprawie postępowania zainteresowani oferenci mogą uzyskać pod nr telefonu:
  (94) 37 266 60 lub adresem e-mail: kstrama@mec-szczecinek.com.pl
 3. Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienie od wyboru oferty bez podania przyczyny
  i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.