Przetarg w formie zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych

1. Przedmiot zamówienia:

         Dostawa materiałów biurowych (wg formularza ofertowego)

2. Wymagania minimalne: Cena.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.     Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.     Formularz ofertowy do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej.

3.     Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4.     W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego
z podmiotów.

5.     Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.     Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

7.     Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

8.     Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

9.     Oferty składa się w jednym egzemplarzu, w sekretariacie.   

10.   Opakowanie zawierające ofertę powinno być nieprzezroczyste zaadresowane do Zamawiającego na adres:

                                                                                            Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o
                                                                                                              78-400 Szczecinek
                                                                                                            ul. Armii Krajowej 81

 

oraz oznakowanie następujące: „OFERTA-MATERIAŁY BIUROWE” opatrzoną nazwą i dokładnym adresem oferenta.

4.Termin składania ofert do 03.02.2015 roku.

5.Termin realizacji zadania do 31.12.2015 rok.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                                                                                   Wiesław Sikorski

Data wprowadzenia: 2015-01-19 08:51


Dokumenty powiązane:

Formularz ofertowy
Umowa
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...