Taryfa dla ciepła

Podstawą rozliczeń za dostarczane ciepło jest „Taryfa dla ciepła”. Jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa URE, izostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczene jej Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje po upływie 14 dni od jej opublikowania.

Stosowaną przez MEC taryfę opracowano na podstawie:

  • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. „Prawo energetyczne” (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z późn. zmianami)
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2004 r. warunków w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych (Dz. U. Nr 167,poz. 1761)
  • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf.

Sposoby dokonywania rozliczeń za dostarczone ciepło

MEC Szczecinek stosuje w rozliczeniach z odbiorcami następujące rodzaje opłat:

  1. Opłata stała za moc zamówioną, płatna w 12 miesięcznych ratach (na podstawie mocy zamówionej przez odbiorcę za MW/m-c).
  2. Opłata stała za usługi przesyłowe, płatna w 12 miesięcznych ratach (na podstawie mocy zamówionej przez odbiorcę za MW/m-c).
  3. Opłata zmienna za dostarczone ciepło – stanowi ona iloczyn zużytego ciepła w okresie rozliczeniowym (na podstawie odczytu z licznika ciepła zainstalowanego w węźle cieplnym), cena za 1 GJ.
  4. Opłata zmienna za usługi przesyłowe – stanowi iloczyn zużytego ciepła w okresie rozliczeniowym (na podstawie odczytu z urządzenia pomiarowego zainstalowanego węźle cieplnym), cena z 1 GJ.
  5. Opłata za nośnik ciepła – ilość wody dostarczonej do napełnienia i uzupełniania jej ubytków instalacji odbiorcy w okresie rozliczeniowym, cena za 1metr sześcienny nośnika.

Zasady zawiadamiana odbiorcy o wprowadzeniu zmian cen i stawek opłat

O wprowadzeniu zmiany cen i stawek opłat za ciepło odbiorcy są powiadamiani indywidualnie na piśmie, na 14 dni przed wejściem w życie nowych opłat.
 


2021-07-26 03:46:49

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...