RODO

Szanowni Państwo,

Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku  i adresie: ulica Armii Krajowej 81, 78-400 Szczecinek; nr telefonu
  (94) 37 266 50, fax  (94) 37 266 59; adres e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl

 

 1. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. zwana dalej MEC Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych, poprzez: adres e-mail: iod@mec-szczecinek.com.pl, telefonicznie - (94) 37 266 66 lub osobiście w siedzibie Spółki.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem   umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MEC Sp. z o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa energetycznego oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu MEC Sp. z o.o., polegającego na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub   obronie przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO,
 4. kierowania treści marketingowych i promocyjnych usług oferowanych przez MEC Sp. z o.o., drogą pocztową,  telefoniczną lub e-mailową, w zależności od tego na którą drogę komunikacji wyrazili Państwo zgodę, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

 

 1. Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom, związanym z MEC Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (kancelarie prawne, firmy windykacyjne, firmy IT, operatorzy pocztowi, banki, firmy kurierskie), w celu realizacji zawartej z Państwem umowy lub dochodzenia od Państwa należnych roszczeń oraz organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres nie dłuższy niż 6 lat, co związane jest z wymogiem przechowywania dokumentów finansowo-księgowych. Okres ten może zostać przedłużony o okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami przez MEC Sp. z o.o. W przypadku danych podanych nieobowiązkowo (np. korespondencja elektroniczna) – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż okresy określone powyżej. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Państwa dane osobowe są usuwane.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo względem MEC Sp. z.o.o. do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) danych,
 3. usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z uwarunkowaniami określonymi
  w art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 5. przenoszenia swoich danych zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 6. złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego
  interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
  osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania - zgodę można odwołać w dowolnym momencie; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
  z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Podanie danych osobowych przez Państwo jest wymagane przez MEC Sp. z o.o. w celu zawarcia umowy i jej realizacji,  
  z wyjątkiem danych osobowych nieobowiązkowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania
  wymaganych przez MEC danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 

 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MEC Sp. z o.o.,
  w tym profilowaniu.

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Spółki MEC


2021-07-26 03:32:36

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...