Cennik usług dodatkowych

Cennik za usługi ciepłownicze i czynności dodatkowe w roku 2018
                         ( obowiązuje od dnia 08 luty 2018 r.)

 

Lp.

RODZAJE USŁUG I CZYNNOŚCI DODATKOWYCH

Opłata netto

Opłata brutto

I.

Przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła

 

 

1.

na wniosek Odbiorcy 1)

 

 

a)

wyłączenie/ włączenie przyłącza

40,65 zł

50,00 zł

b)

wyłączenie/włączenie instalacji odbiorczej

24,39 zł

30,00 zł

2.

w innych przypadkach 2)

81,30 zł

100,00 zł

II.

Zlecenie przez Odbiorcę sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego3)

 

 

1.

Sprawdzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego przez MEC w miejscu jego zainstalowania.

40,65 zł

50,00 zł

2.

Wymontowanie i sprawdzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego na stanowisku kontrolnym posiadającym zatwierdzenie Prezesa GUM.

wg indywidualnych kalkulacji

III.

Rozliczenie indywidualne lokalu w oparciu o odczyty wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych dla lokalu (opłata miesięczna)4) 

 

 
   - dla odbiorców korzystających ef@ktury 4,88 zł 6,00 zł
   - dla pozostałych odbiorców 5,68 zł 6,99 zł

IV.

Koszt legalizacji licznika ciepła (zdjęcie, legalizacja, założenie)

135,00 zł

166,05 zł

V.

Napełnienie, uzupełnienie lub spuszczenie nośnika ciepła z urządzeń i instalacji odbiorczych5)

 

 

VI.

Założenie nowej plomby (plomb) w miejsce uszkodzonych na liczniku ciepła lub innym urządzeniu6)

150,00 zł

184,50 zł

VII.

Wynajem sprzętu:

 

 

a)

Najem koparko-ładowarki NEW HOLLAND

97,56 zł/h

120,00 zł/h

b)

Najem koparki FADROMA

105,69 zł/h

130,00 zł/h

c)

Najem Mini Koparki

69,11 zł/h

85,00 zł/h

VIII.

Usługi związane z działaniem Pogotowia Ciepłowniczego

40,65 zł

50,00 zł

IX.

Sporządzenie zestawień sprzedaży ciepła dotyczących obiektu(ów) odbiorcy na jego wniosek za wskazany okres

20,00 zł

24,6 zł

X.

Sporządzenie analizy zmian opłat za ciepło w związku z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła lub zmianą zamówionej mocy cieplnej

25,00 zł

30,75 zł

XI.

Wezwanie do zapłaty

8,13 zł

10,00 zł

XII.

Dodatkowe usługi:

 

 

a)

Badania termowizyjne obiektu  (badanie + opis)

wg indywidualnych kalkulacji

b)

Badania lokalizatorem instalacji podziemnych

c)

Ważenie samochodu

  32,52 zł

 40,00 zł

1) Nie dotyczy rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła do danego obiektu (granicy dostawy ciepła) na pierwsze zlecenie Odbiorcy w danym roku, związane z rozpoczęciem i zakończeniem sezonu grzewczego, na zasadach ujętych w umowie sprzedaży ciepła. Opłata naliczana również w przypadku stwierdzenia przez Dostawcę braku możliwości technicznych uruchomienia dostawy ciepła z winy Odbiorcy, pomimo zgłoszenia przez Odbiorcę wniosku o włączenie ciepła.

2)  I. Przypadki te zostały zdefiniowane w Warunkach Technicznych- Standardach Jakościowych Obsługi Odbiorców, stanowiących załącznik nr 2 do umowy na dostawę ciepła, cyt.:

§ 4 Wstrzymanie dostarczania energii cieplnej.

1.Sprzedawca ma prawo wstrzymać dostawę energii cieplnej ( odciąć dopływ wody sieciowej) w następujących terminach i przypadkach:

a)   natychmiast – w przypadku  nielegalnego  poboru  ciepła  ( określonego w  zał. 3 § 6 ust.1 )

b)  niezwłocznie - w przypadkach, gdy występują  warunki stwarzające       zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska lub zagrożenia   w pracy źródła ciepła lub sieci       ciepłowniczej, w wyniku których  nastąpiłoby  przerwanie lub zakłócenie w dostarczaniu ciepła  innym  odbiorcom.

c)  gdy odbiorca zalega z zapłatą  za dostarczoną energię cieplną lub innych opłat  wynikających z    obowiązujących taryf,

d)  gdy Odbiorca samowolnie dokonał zmian w instalacji odbiorczej, powodujących   pogorszenie warunków dostarczania ciepła do   innych odbiorców,

e) utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej,

f) ogranicza prawa sprzedawcy wynikające z § 1 pkt. 5 i 9 powyższego załącznika.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Odbiorcy w wyniku wstrzymania dostawy energii cieplnej z przyczyn określonych w ust.1.

4. Wznowienie dostarczania ciepła może nastąpić po ustaniu przyczyn wstrzymania

5. Sprzedawca pobiera opłatę określoną w taryfie za wykonanie czynności związanych z uruchomieniem i przerwaniem dostarczania ciepła w przypadkach, o których mowa w ust.1.

   II.  Dla obiektów objętych umową sprzedaży ciepła w ramach, której Odbiorca zleca rozliczanie wskazanych przez niego lokali o określa sposób ich rozliczania, co stanowi podstawę do zawarcia umów o sposobie pobierania opłat           za ciepło - przypadki te zostały zdefiniowane w Warunkach Technicznych- Standardach Jakościowych Obsługi Odbiorców cyt.:

 § 4 Wstrzymanie dostarczania energii cieplnej

1.     Dostawca ma prawo wstrzymać dostawę energii cieplnej w następujących terminach i przypadkach:

a)  niezwłocznie – w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska lub zagrożenia w pracy źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej, w wyniku, których nastąpiłoby przerwanie lub zakłócenie w dostarczaniu ciepła innym odbiorcom,

b) gdy Odbiorca samowolnie dokonał zmian w instalacji odbiorczej, powodujących pogorszenie warunków dostarczania ciepła do innych odbiorców,

c) utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej,

d) ogranicza prawa Dostawcy wynikające z § 1 ust. 5 i 9 niniejszego załącznika.

oraz w Umowie w sprawie indywidualnego rozliczania lokali w budynku… cyt.

§ 4 Zasady prowadzenia rozliczeń

7. W przypadku nie uregulowania należności w terminie określonym w ust. 5, MEC ma prawo wstrzymać dostawę energii cieplnej do lokalu Użytkownika po upływie 30 dni od terminu płatności, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika i Wspólnoty na piśmie o zamiarze wypowiedzenia „Umowy indywidualnej o sposobie pobierania opłat za ciepło” i wyznaczeniu dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.
 

3) Opłata pobierana zgodnie z § 38 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r., „ w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło” cyt.: Odbiorca pokrywa koszty zażądanego przez niego sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku, gdy nie stwierdzono:

1)     błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego większego od określonego w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem klasy dokładności;

2)     innych niż wymienione w pkt 1 wad powodujących nieprawidłowe działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego.

4) Rozliczenia indywidualne świadczone przez MEC dotyczą obiektów objętych umową sprzedaży ciepła w ramach, której odbiorca zleca rozliczania wskazanych przez niego lokali i określa sposób ich rozliczania, co stanowi podstawę do zawarcia umów o sposobie pobierania opłat za ciepło pomiędzy MEC a użytkownikami lokali.

5) Opłata nie obejmuje wartości nośnika ciepła. Cena nośnika ciepła została ustalona przez MEC w obowiązującej taryfie dla ciepła.

6) Stwierdzenie przez pracownika MEC faktu uszkodzenia plomb założonych na urządzeniach pomiarowo-rozliczeniowych powoduje wszczęcie procedury kontroli związanej z ewentualnym stwierdzeniem nielegalnego poboru ciepła.

7) Cena dotyczy 1 tony miału i zawiera podatek akcyzowy w wysokości 30,46zł/t.


2020-01-22 08:20:27

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...