Cennik usług dodatkowych

 

 

CENNIK USŁUG, CZYNNOŚĆI ORAZ OPŁAT DODATKOWYCH

stosowany przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Szczecinku

Obowiązuje od 1 maja 2021 r

Lp.

RODZAJE USŁUG I CZYNNOŚCI DODATKOWYCH

Opłata netto

Opłata brutto

I.

Przerwanie i wznowienie dostaw energii cieplnej

 

 

1.

na wniosek Odbiorcy 1)

 

 

a)

wyłączenie/ włączenie dostaw energii cieplnej z sieci

105,69 zł

130,00 zł

b)

wyłączenie/włączenie instalacji odbiorcy indywidualnego

48,78 zł

60,00 zł

2.

w innych przypadkach 2)

121,95 zł

150,00 zł

II.

Zlecenie przez Odbiorcę sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego3)

 

 

1.

Sprawdzenie przez MEC układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania.

50,00 zł

61,50 zł

2.

Wymontowanie i sprawdzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego na stanowisku kontrolnym posiadającym zatwierdzenie Prezesa GUM.

wg indywidualnych kalkulacji

III.

Rozliczenie indywidualne lokalu w oparciu o odczyty wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych (opłata miesięczna)4) 

 

 

 

 - dla odbiorców korzystających z ef@ktury

5,28 zł

6,50 zł

 

 - dla pozostałych odbiorców

6,50 zł

8,00 zł

IV.

Koszt legalizacji licznika ciepła (demontaż, legalizacja, montaż)

160,00 zł

196,80 zł

V.

Napełnianie, uzupełnianie lub spuszczanie nośnika ciepła z urządzeń
i instalacji odbiorczych
o zapotrzebowaniu ciepła5)

 

 

 

- do 30 kW

32,52 zł

40,00 zł

 

- powyżej 30 kW

65,04 zł

80,00 zł

VI.

Założenie nowej plomby (plomb) w miejsce uszkodzonych na liczniku ciepła lub innym urządzeniu6) [ zł/plombę]

150,00 zł

184,50 zł

VII.

Wynajem sprzętu:

 

 

a)

Wynajem koparko-ładowarki  (NEW HOLLAND, CASE )

105,69 zł/h

130,00 zł/h

b)

Wynajem ładowarki FADROMA

117,89 zł/h

145,00 zł/h

c)

Wynajem Mini Koparki

73,17 zł/h

90,00 zł/h

VIII

Dojazd sprzętu do miejsca wykonywania usługi:

 

 

a)

Na terenie miasta Szczecinek bez dodatkowych opłat

 

 

b)

Poza terenem miasta Szczecinek:

 

 

 

- dojazd koparko-ładowarki ( NEW HOLLAND, CASE)

3,01 zł/km

3,70 zł/km

 

- dojazd ładowarki FADROMA

3,25 zł/km

4,00 zł/km

c)

Dowóz Mini Koparki

2,68 zł/km

3,30 zł/km

IX.

Naprawy, remonty instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.

wg indywidualnych kalkulacji

X.

Sporządzenie zestawień sprzedaży ciepła dotyczących nieruchomości odbiorcy na jego wniosek za wskazany okres.

20,00 zł

24,60 zł

XI.

Sporządzenie analizy zmian opłat za energię cieplną w związku
z wprowadzeniem nowej taryfy dla ciepła lub zmianą zamówionej mocy cieplnej

25,00 zł

30,75 zł

XII.

Dodatkowe usługi:

 

 

a)

Badania termowizyjne obiektu  (badanie + opis)

wg indywidualnych kalkulacji

b)

Badania lokalizatorem instalacji podziemnych

c)

Ważenie samochodu

  32,52 zł

 40,00 zł

 

Wyjaśnienia dotyczące zasad naliczania opłat ujętych w niniejszym cenniku.

1) Nie dotyczy rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła do danego obiektu (granicy dostawy ciepła)
na pierwsze zlecenie Odbiorcy w danym roku, związane z rozpoczęciem i zakończeniem sezonu grzewczego, na zasadach ujętych w umowie sprzedaży ciepła. Opłata naliczana również w przypadku stwierdzenia przez Dostawcę braku możliwości technicznych uruchomienia dostawy ciepła z winy Odbiorcy, pomimo zgłoszenia przez Odbiorcę wniosku o włączenie ciepła.

 

2)  I. Przypadki te zostały zdefiniowane w Warunkach Technicznych - Standardach Jakościowych Obsługi Odbiorców, stanowiących załącznik nr 2 do umowy na dostawę ciepła, cyt.:

§ 4 Wstrzymanie dostarczania energii cieplnej.

1.Sprzedawca ma prawo wstrzymać dostawę energii cieplnej (odciąć dopływ wody sieciowej) w następujących terminach i przypadkach:

a)  natychmiast – w przypadku  nielegalnego  poboru  ciepła  (określonego w  zał. 3 § 6 ust.1 ),

b)  niezwłocznie - w przypadkach, gdy występują  warunki stwarzające  zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska lub zagrożenia   w pracy źródła ciepła lub sieci  ciepłowniczej, w wyniku których  nastąpiłoby  przerwanie lub zakłócenie w dostarczaniu ciepła  innym  odbiorcom,

c) gdy odbiorca zalega z zapłatą  za dostarczoną energię cieplną lub innych opłat wynikających z obowiązujących taryf,

d) gdy Odbiorca samowolnie dokonał zmian w instalacji odbiorczej, powodujących   pogorszenie warunków dostarczania ciepła do   innych odbiorców,

e) utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej,

f) ogranicza prawa sprzedawcy wynikające z § 1 pkt. 5 i 9 powyższego załącznika.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Odbiorcy w wyniku wstrzymania dostawy energii cieplnej z przyczyn określonych w ust.1.

4. Wznowienie dostarczania ciepła może nastąpić po ustaniu przyczyn wstrzymania

5. Sprzedawca pobiera opłatę określoną w taryfie za wykonanie czynności związanych z uruchomieniem
i przerwaniem dostarczania ciepła w przypadkach, o których mowa w ust.1.

   II.  Dla obiektów objętych umową sprzedaży ciepła w ramach, której Odbiorca zleca rozliczanie wskazanych przez niego lokali o określa sposób ich rozliczania, co stanowi podstawę do zawarcia umów o sposobie pobierania opłat za ciepło - przypadki te zostały zdefiniowane w Warunkach Technicznych- Standardach Jakościowych Obsługi Odbiorców cyt.:

 § 4 Wstrzymanie dostarczania energii cieplnej

1.     Dostawca ma prawo wstrzymać dostawę energii cieplnej w następujących terminach i przypadkach:

a)  niezwłocznie – w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska lub zagrożenia w pracy źródła ciepła lub sieci ciepłowniczej, w wyniku, których nastąpiłoby przerwanie lub zakłócenie
w dostarczaniu ciepła innym odbiorcom,

b) gdy Odbiorca samowolnie dokonał zmian w instalacji odbiorczej, powodujących pogorszenie warunków dostarczania ciepła do innych odbiorców,

c) utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej,

d) ogranicza prawa Dostawcy wynikające z § 1 ust. 5 i 9 niniejszego załącznika.

oraz w Umowie w sprawie indywidualnego rozliczania lokali w budynku… cyt.

§ 4 Zasady prowadzenia rozliczeń

7. W przypadku nie uregulowania należności w terminie określonym w ust. 5, MEC ma prawo wstrzymać dostawę energii cieplnej do lokalu Użytkownika po upływie 30 dni od terminu płatności, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika
i Wspólnoty na piśmie o zamiarze wypowiedzenia „Umowy indywidualnej o sposobie pobierania opłat za ciepło”
i wyznaczeniu dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

 

3) Opłata pobierana zgodnie z § 37 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r.,  „w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło” cyt.:

Odbiorca pokrywa koszty zażądanego przez niego sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku, gdy nie stwierdzono:

1) błędu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego większego od określonego w odrębnych przepisach,
z uwzględnieniem klasy dokładności;

2) innych niż wymienione w pkt 1 wad powodujących nieprawidłowe działanie układu pomiarowo-rozliczeniowego.

 

4) Rozliczenia indywidualne świadczone przez MEC dotyczą obiektów objętych umową sprzedaży ciepła
w ramach, której odbiorca zleca rozliczania wskazanych przez niego lokali i określa sposób ich rozliczania, co stanowi podstawę do zawarcia umów o sposobie pobierania opłat za ciepło pomiędzy MEC a użytkownikami lokali.

 

5)  Opłata nie obejmuje wartości nośnika ciepła. Cena nośnika ciepła została ustalona przez MEC w obowiązującej taryfie dla ciepła.

 

6) Stwierdzenie przez pracownika MEC faktu uszkodzenia plomb założonych na urządzeniach pomiarowo-rozliczeniowych powoduje wszczęcie procedury kontroli związanej z ewentualnym stwierdzeniem nielegalnego poboru ciepła.


2021-07-26 02:16:07

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...