Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 615850-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: tak
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 33003162800000, ul. ul. Armii Krajowej  81, 78400   Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 743 866, e-mail mec@mec-szczecinek.com.pl, faks 943 741 273.
Adres strony internetowej (url): www.mec@mec-Szczecinek.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jedno Osobowa Sp. zo.o. z udziałem Jednostki Samorządu Terytorialnego
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 11/TR/2017
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; b) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, oraz kradzieży zwykłej; c) Ubezpieczenie mienia od dewastacji; d) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia; e) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; f) Ubezpieczenie kosztów odtworzenia danych, oprogramowania oraz nośników danych; g) Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych; h) Ubezpieczenie wskazanych maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń; i) Ubezpieczenie wskazanych maszyn i urządzeń budowlanych; j) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, k) Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC, KR , Assistance,).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 149558.28
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.Przedstawicielstwo Korporacyjne w Szczeciniez siedzibą w Koszalinie
Email wykonawcy: ryszard.pawlowicz@ergohestia.pl
Adres pocztowy: 78-605 Koszalin ul. Zwycięstwa 158A
Kod pocztowy: 78-605
Miejscowość: Koszalin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 149558.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 149558.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166701.00
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 149558.28
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Przedstawicielstwo w Szczecinie
Email wykonawcy: ryszard.pawlowicz@erohestia.pl
Adres pocztowy: 75-605 Koszalin
Kod pocztowy: 75-605
Miejscowość: Koszalin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 149558.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 149558.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 166701.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.       

Data wprowadzenia: 2017-12-22 07:23


Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...