Modernizacja, wymiana układu odpylania Kotła KRm 4,6 w Kotłowni Browarowa przy ul. Cieślaka 7 w Szczecinku

Modernizacja, wymiana układu odpylania Kotła KRm 4,6 w Kotłowni Browarowa przy ul. Cieślaka 7 w Szczecinku
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
ZAMAWIAJĄCY
 
1) NAZWA I ADRES: 
 
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
reprezentowana przez p. Marka Szabałowskiego – Prezesa Zarządu
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl
województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki
Nr KRS: 0000030684, NIP: PL 673-000-59-70, REGON: P-330031628
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 
Modernizacja, wymiana układu odpylania Kotła KRm 4,6 w Kotłowni Browarowa  przy ul. Cieślaka 7 w Szczecinku
 
2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, wymiana na całkowicie nowy, układu odpylania kotła   KRm 4,6 MW, którego celem jest spełnienie wymagań Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. Nr 95, poz. 558) na podstawie art. 145 ust. 1 oraz art. 146 ust. 2 i 4 z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. (100 mg/m³). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY, który stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
 
4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II. TERMIN WYKONANIA:  
1) nieprzekraczalny termin wykonania i uruchomienia instalacji odpylania, przekazania do eksploatacji   –  do dnia 15.09.2014 r.
2) przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz z pomiarów emisji pyłów   –  do dnia 24.10.2014 r.
3) odbiór końcowy po uzyskaniu pozytywnego wyniku z pomiarów emisji pyłów   –  do dnia 31.10.2014 r. 
 
WADIUM
 
Wysokość wadium ustala się w kwocie 20.000,00 złotych; słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
 
PROCEDURA
1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.
1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami.
2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 400.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
3. Wobec powyższego, postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. 
w Szczecinku 
4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2) KRYTERIA OCENY OFERT: 
Cena wykonania zamówienia – 90 % (Cn)
Gwarancja – 10 % (G)
 
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę: LP = Cn + G
Maksymalna ilość punktów w poszczególnych kryteriach może wynosić:
- Cena - 90 pkt.
- Gwarancje - 10 pkt.
 
Razem - 100 pkt.
 
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-79, fax 94 372-66-59
p. Paweł Jawtoszuk.
 
4.2) Termin składania ofert: 
 
1. Oferty należy składać do dnia 25.03.2014 r. do godziny 11:00 w sekretariacie MEC Sp. z o. o. w Szczecinku.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2014 r. o godzinie 11:15 w MEC
Sp. z o.o. w Szczecinku - pokój 101.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
 
4.3)    Termin związania ofertą: 
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

 

Data wprowadzenia: 2014-03-03 12:29


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...