Dostawa i uruchomienie systemu telemetrycznego do monitoringu węzłów cieplnych MEC Sp. z o.o. w Szczecinku

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku ogłasza przetarg na:
Dostawę i uruchomienie systemu telemetrycznego do monitoringu węzłów cieplnych MEC Sp. z o.o. w Szczecinku.
 
ZAMAWIAJĄCY
 
1) NAZWA I ADRES: 
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
reprezentowana przez p. Marka Szabałowskiego – Prezesa Zarządu
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl
województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki
Nr KRS: 0000030684, NIP: PL 673-000-59-70, REGON: P-330031628
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i uruchomienie systemu telemetrycznego do monitoringu węzłów cieplnych MEC Sp. z o.o. w Szczecinku.
2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i uruchomienie systemu telemetrycznego do monitoringu węzłów cieplnych MEC Szczecinek. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:
a. Dostarczy urządzenia telemetryczne pracujące wyłącznie w oparciu o sieć GSM. 
b. Dostarczy karty SIM do urządzeń telemetrycznych. Wymagane, aby urządzenia obsługiwały karty SIM z PINem.
c. Dostarczy serwer systemu telemetrii i zainstaluje go w serwerowi Zamawiającego wraz z odpowiednim oprogramowaniem systemowym. Serwer będzie wyłączną własnością MEC Szczecinek.
d. Zainstaluje oprogramowanie systemu telemetrii na serwerze z interfejsem użytkownika w języku polskim.
e. Zainstaluje urządzenia telemetryczne wraz z podłączeniem sterowników, liczników ciepła oraz pomp (w celu zdalnego ich załączania/wyłączania). Dodatkowo w wybranych pompach elektronicznych lub samych przetwornicach sterujących pompami, zainstaluje odpowiednie moduły komunikacyjne oraz włączy w system w celu umożliwienia zdalaczynnego (przez system) sterowania obrotami pompy (wykaz pomp i przetwornic częstotliwości w załączeniu) i uruchomi system. 
f. Przeprowadzi szkolenie z zakresu użytkowania systemu oraz instalacji urządzeń telemetrycznych w zakresie niezbędnym do samodzielnego ich montażu przez pracowników Zamawiającego.
g. Dostarczy wszystkie niezbędne licencje i nośniki oprogramowania, które będą wykorzystywane tj. system operacyjny, baza danych, instrukcje dla administratorów i operatorów systemu (w języku polskim).
h. Zapewni bezpłatną aktualizację oprogramowania systemu telemetrycznego przez okres, co najmniej 10 lat, liczony od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Liczbę węzłów, które mają zastać objęte monitoringiem określa się na 58 sztuk. Inwestycja będzie realizowana w latach 2014-2015. Z czego przewiduje się:
a) do końca roku 2014 – instalację i uruchomienie systemu telemetrii, podłączenie 30 węzłów do systemu
b) do 30.09.2015 r.  – podłączenie do systemu pozostałych 28 węzłów
Szczegółowy zakres wykonania modernizacji zawiera SIWZ.
3) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II. TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015 r.
 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1) WADIUM
Wysokość wadium ustala się w kwocie 10.000 złotych; słownie : dziesięć tysięcy złotych.
2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
PROCEDURA
1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.
1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych 
z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami.
2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 400.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku 
4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena, gwarancja
3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-79, tel. kom. 662-211-473 fax 94 372-66-59
p. Paweł Jawtoszuk.

Data wprowadzenia: 2013-11-13 12:49


Dokumenty powiązane:

pytania_odpowiedzi
Pytania_odpowiedzi_2
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...