Zakup i dostawa materiałów preizolowanych

Przetarg nieograniczony
" Zakup i dostawa materiałów preizolowanych"
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 81
78-400  Szczecinek
2. Określenie trybu zamówienia.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzone z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie sektorowe art. 133 ust. 1 p.z.p.), zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.
3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie w sekretariacie firmy bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji na adres 
zulanski@mec-szczecinek.com.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy cieplnych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w ni¬niejszej specyfikacji.
Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomiczny i technicznym oraz pracowników zdolnych do wykonania danego zadania.
Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
8. Wadium.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 PLN.
9. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
cena  (netto)        - 95 %
rozwiązania techniczne  - 5%
10.  Miejsce i termin składania ofert
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81, 
78-400 Szczecinek z dopiskiem: „Zakup i dostawa materiałów preizolowanych”
 Termin składania ofert upływa 18.02.2014r. o godzinie 11.00

Data wprowadzenia: 2014-01-31 09:20


Dokumenty powiązane:

Zal_2
Zal_3
Zal_4
Zal_5
SIWZ
Zal_1
Odpowiedz_nr_1
odpowiedz_nr_2
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...