Wymiana izolacji napowietrznej sieci cieplnej DN 500

Wymiana izolacji napowietrznej sieci cieplnej DN 500 mieszczącej się na terenie kotłowni KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy lub usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia sektorowego.

 

ZAMAWIAJĄCY

 

 1. NAZWA I ADRES:

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59

województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki

e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

„Wymiana izolacji napowietrznej sieci cieplnej DN 500 mieszczącej się na terenie kotłowni KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku”.

 

 1. Rodzaj zamówienia: usługa, dostawa
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana izolacji termicznej z waty szklanej i wełny mineralnej, pokrytej blachą ocynkowaną na izolację z sztywnej pianki poliuretanowej o grubości min. 100 mm zespolonej z płaszczem z blachy ocynkowanej o grubości min 0,5 mm, rurociągu cieplnego DN 500 napowietrznej sieci cieplnej wysokich parametrów znajdującej się na terenie kotłowni KR-I. Wymianie podlega odcinek sieci cieplnej od wyjścia/wejścia sieci do/z kotłowni KR-I mieszczącej się w Szczecinku przy ul. Kołobrzeskiej do komory K1 o długości  L = 185 mb. (dł. izolacji 370 m - zasilanie i powrót).
 2. Zakres prac:
 1. Demontaż istniejącej izolacji termicznej (wełna mineralna, wata szklana, blacha ocynkowana).
 2. Utylizacja wełny mineralnej, waty szklanej oraz blachy z demontażu (po stronie Wykonawcy).
 3. Oczyszczenie ręczne i zabezpieczenie rurociągu jednokrotnie farbą antykorozyjną odporną na temp. min. 150 OC (materiał Wykonawcy)
 4. Montaż nowej izolacji termicznej ze sztywnej pianki poliuretanowej zespolonej z płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej (materiał Wykonawcy)
 1. Opis
 1. Wymagany system izolacji termicznej – otuliny cylindryczne z pianki poliuretanowej trwale zespolone z płaszczem ochronnym wykonanym z jednego odcinka blachy ocynkowanej (kształtki proste) o grubości min 0,5 mm dla każdej połówki.
 2. Współczynnik przewodzenia ciepła dla nowej izolacji λ40 =  do 0,028 W/mK.
 3. Otulina poliuretanowa stanowiąca izolację właściwą, po zamknięciu kształtki cylindrycznej winna być dostosowana technologicznie do średnicy zewnętrznej rury z zapewnieniem samokompensacji na załamaniach.
 4. Odporność izolacji termicznej na zasilaniu - min 140⁰C.
 5. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi i polskimi Normami.     

 

Uwaga: Za utylizację odpadów i sprzedaż blachy odpowiada Wykonawca i stanowią one jego koszty i przychody.

 

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 2. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 3. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II. TERMIN WYKONANIA:

 

 1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy;
 2. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15.10.2021 roku.

 

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. WADIUM

Wysokość wadium ustala się w kwocie 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi
  w niniejszej specyfikacji.
 2. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami.
 3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 4. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
  i technicznym oraz pracowników zdolnych do wykonania danego zadania.
 5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
  W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
 2. Dowód wniesienia wadium – kopia.
 3. Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości
  w opłacaniu podatków, opłat lub na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
 5. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu ZUS.
 6. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, bilansu oraz rachunku zysków i strat za lata 2019-2020, a w przypadku oferentów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu – informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem.

PROCEDURA

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.
 2. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
 3. ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

4.1)      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-50

 

lub

 

za pomocą poczty elektronicznej  www.mec-szczecinek.com.pl

4.2)      Termin składania ofert:

30.07.2021 godzina 11:00,

 

miejsce:

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

(sekretariat)

4.3)      Termin związania ofertą:

                    okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data wprowadzenia: 2021-07-14 07:25


Dokumenty powiązane:

Odpowiedzi na pytania
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...