Wykonanie usługi wyłożenia płytkami bazaltowymi 2 wanien układu odżużlania kotłowni „BROWAROWA” mieszczącej się przy ul. Cieślaka 7 w Szczecinku

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym, w trybie zapytania o cenę na:

 

Wykonanie usługi wyłożenia płytkami bazaltowymi 2 wanien układu odżużlania kotłowni „BROWAROWA”
mieszczącej się przy ul. Cieślaka 7 w Szczecinku

 

1.       Tryb udzielenia zamówienia:

 

1)       Zamówienie jest zamówieniem sektorowym

2)       Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 418.000 euro dla dostaw lub usług ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

3)       Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku

4)       Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.

 

2.       Dane dotyczące Zamawiającego: 

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o w Szczecinku

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

3.       Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wyłożeniu dostarczonymi przez wykonawcę płytkami bazaltowymi 2 wanien układu odżużlania kotłowni „Browarowa”, mieszczącej się przy ul. Cieślaka 7 w Szczecinku.

Wanna nr 1

dół wanny: 3,12 m2 (0,51 m szer. x 6,11 m dł.) materiał: płytki 20 x 20 x 3 cm – 66 szt. i 20 x 7 x 5 cm – 65 szt.

ślizgi góra: (2 x 6,11 m) 11,22 mb, materiał - płytki 20 x 7 x 5 cm – 65 szt.

Wanna nr 2

dół wanny: 3,12 m2 (0,51 m szer. x 6,11 m dł.) materiał: płytki 20 x 20 x 3 cm – 66 szt. i 20 x 7 x 5 cm – 65 szt.

ślizgi góra: (2 x 6,11 m) 11,22 mb, materiał - płytki 20 x 7 x 5 cm – 65 szt.

 

4.       Termin realizacji zadania:      od dnia podpisania umowy do 11.09.2020 roku

 

5.       Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie
w realizacji tożsamych zamówień objętych zapytaniem ofertowym. Ponadto posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Udzielą gwarancji na okres min.36 miesięcy.

 

6.       Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

 

1)       Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Zaproszenia

 

7.       Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

Cenę usługi należy obliczyć według indywidualnej wyceny Wykonawcy na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego określonych w Zaproszeniu.

W cenie oferty należy ująć wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz wszelkie inne opłaty związane
z wykonywaniem usługi. Wszystkie ceny należy podać w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj. PLN.

Zamawiający zastosował wynagrodzenie ryczałtowe.

8.       Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.

 

9.       Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 

1)       Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2)       Propozycję cenową należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie;

3)       Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na bazaltowanie wanien.

4)       Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5)       Cena propozycji ma być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

6)       Propozycja ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

 

10.    Miejsce i termin złożenia oferty/propozycji cenowej:


Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 28.07.2020. r., do godz. 13:00
w siedzibie, sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, w Szczecinku.

 

11.    Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentem jest:


Paweł Jawtoszuk                     Kierownik Rejonu Ciepłowniczego „Wschód” tel. 662 211 473

Ryszard Filip                           Dyrektor ds. Technicznych, tel. 94 37 266 50, 607 287 605

e-mailmec@mec-szczecinek.com.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w trybie zapytania
o cenę bez podania przyczyn.

 

 

 

Data wprowadzenia: 2020-07-13 07:59


Dokumenty powiązane:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...