Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku ul. Armii Krajowej 81, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000030684, o kapitale zakładowym 10.723.700 zł, NIP 673-000-59-70, REGON P-330031628

o g ł a s z a

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 11/7 w obr. nr 19 o powierzchni 0,0394 ha (prawo wieczystego użytkowania), działka 12/4 w obr. nr 19 o powierzchni 0,0085 ha (własność gruntu) wraz ze znajdującym się na niej budynkiem warsztatu samochodowego (trzy kanały najazdowe) o pow. użytkowa 192,90 m² i o kubaturze 1.750,00 m³, położonej przy ul. Armii Krajowej 81 w Szczecinku, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 17483 oraz KW 22416 wraz z udziałem w gruncie (1/7) działek 11/3, 11/8, 12/5 w obr. nr 19 o powierzchni 0,3435 ha.

Cena wywoławcza wynosi: 201.000 zł. (słownie: dwieście jeden tysięcy złotych)
Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium
w wysokości 30.000,00 zł, ( trzydzieści tysięcy złotych) które należy wpłacić w pieniądzu w kasie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2011 do godziny 11°°.
2. Przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 02.06.2011 roku o godzinie 12°° w siedzibie Spółki w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 81 (świetlica).
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.
4. Możliwość wizji lokalnej przedmiotu licytacji w każdy dzień roboczy w godzinach od 7°° do 15°°.
5. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 94-37 266 90 / 94-37 266 50.
6. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej: oryginał dowodu wpłaty wadium, oświadczenie o zapoznaniu się
z przedmiotem przetargu, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Nadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość
w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa.
7. Oferenci, którzy nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie i należytej wysokości nie są uwzględni w postępowaniu i podlegają odrzuceniu (oferta nieważna).
8. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia przetargu.
9. Wysokość postąpienia wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Kandydatem na nabywcę zostaje uczestnik licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia z biorących udział w licytacji. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej powiększonej o jedno postąpienie.
10. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu licytacji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli kandydat na nabywcę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży albo nie uiści ceny nabycia
w wyznaczonym terminie.
11. Kandydat na nabywcę obowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi w Szczecinku w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie dłuższym niż 10 dni licząc od dnia wyboru nabywcy przedmiotu przetargu.
12. Koszty zawarcia umów sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.
13. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi po zapłaceniu całej ceny nabycia, zawarciu umowy sprzedaży oraz protokołu przekazania.
14. Sprzedający nie udziela gwarancji na przedmiot przetargu ani nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.
15. Ogłaszający ma prawo tak w całości jak i w części odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyn.
 

Data wprowadzenia: 2011-10-16 21:39


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...