Przetarg na dostawę i montaż nowej instalacji układu odżużlania na kotłowni KR-1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Dostawa i montaż nowej instalacji układu odżużlania
składającej się z dwóch odżużlaczy

w Kotłowni Rejonowej KR-I przy ul. Kołobrzeskiej w Szczecinku

 1. Rodzaj zamówienia: usługa, dostawa
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

                      Przedmiotem zamówienia są:

 1. Roboty przygotowawcze wraz z organizacją placu, na którym będzie instalowana instalacja  i zaplecza,
 2. Roboty demontażowe istniejących instalacji odżużlania (dwóch odżużlaczy),
 3. Kompletacja dostaw.
 4. Montaż instalacji (odżużlaczy) na obiekcie jak i podłączenie od strony wodnej i AKPiA wraz z ich uruchomieniem, badaniami, próbami i odbiorami,
 5. Roboty związane z uporządkowaniem placu, na którym będzie instalowana instalacja.

Wymagania dotyczące dostawy nowej instalacji odżużlania:

 1. Nowa instalacja odżużlania ma się składać z dwóch dwuwannowych przenośników zgrzebłowych żużla typu OZ GW – z górnym wygarnianiem.
 2. Nowa instalacja odżużlania powinna zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie
  z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (MD) o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz niskonapięciowej (LVD).
 3. Dostawca instalacji wykona i dostarczy dokumentację techniczną oraz AKPiA wraz                 z niezbędnymi uzgodnieniami (3 egz.) dla instalacji odżużlania składającej się z dwóch odżużlaczy, objętej przedmiotem zamówienia wraz z instrukcją obsługi i eksploatacji.
 4. Wykonane odżużlacze powinne posiadać odpowiednie świadectwa jakości oraz Deklaracje Zgodności. 
 5. Gwarancja: 36 miesięcy
 6. Wyposażenie pojedynczego odżużlacza: AKPiA z przetwornicą częstotliwości firmy Danfoss do regulacji obrotów silnika, układ regulacji poziomu wody, układ przelewowy, spust wody, zespół awaryjnego wyłączenia, osłony wanny poziomej i skośnej.
 7. Grubość blachy na wannę min 8 mm., twardość min. 350 HB
 8. Dla właściwego przygotowania powierzchni do malowania, blachę oraz kształtowniki należy oczyścić poprzez śrutowanie.
 9. Elementy wanny, po którym następuje wygarnianie żużla oraz ślizgi należy wyłożyć wykładziną bazaltową o grubości min. 30 mm. Wykładzinę bazaltową należy zastosować zarówno w części poziomej oraz skośnej odżużlacza. Pod wykładziną bazaltową należy zastosować siatkę (przyspawaną do wanny) w szlichcie wyrównawczej.
 10. W miejscach najbardziej narażonych na wycieranie się łańcuchów tj. przy przejściu wanny poziomej w skośną należy zastosować wymienne ślizgi żeliwne.
 11. Taśma zgrzebłowa wykonana z łańcucha górniczego Æ 18x64 klasy FAS USŁ.
 12. Wał przedni napędowy łożyskowany na łożyskach tocznych w zespołach  łożyskowych samonastawnych.
 13. Wał tylni napinający łożyskowany na łożyskach tocznych, w zespołach  łożyskowych samonastawnych.
 14. Koła transportowe (gwiazdy) na wale napędowym wykonane jako odlewy staliwne, hartowane powierzchniowo.
 15. Osłony wanny poziomej wykonane z kątowników i siatki umożliwiającej obserwację transportowanego żużla. Osłony części skośnej wykonane z aluminium.

 

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 2. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 3. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II. TERMIN WYKONANIA:

 

 1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy;
 2. Wymagany termin dostawy kompletnej instalacji odżużlania loco kotłownia KR-I w Szczecinku – do dnia 31.08.2019 roku.
 3. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.09.2019 roku.

 

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. WADIUM

Wysokość wadium ustala się w kwocie 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi  w niniejszej specyfikacji.
 2. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami.
 3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 4. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracowników zdolnych do wykonania danego zadania.
 5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
 2. Dowód wniesienia wadium – kopia.
 3. Oryginał lub kserokopia, poświadczenia przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
 5. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ZUS.
 6. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, bilansu oraz rachunku zysków i strat za lata 2017-2018, a w przypadku oferentów niezobowiązanych do sporządzania bilansu – informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem.

PROCEDURA

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.
 2. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
 3. ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

4.1)      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59

 

lub

 

za pomocą poczty elektronicznej  mec@mec-szczecinek.com.pl

4.2)      Termin składania ofert:

12.07.2019 godzina 11:00,

 

miejsce:

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

(sekretariat)

4.3)      Termin związania ofertą:

                    okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data wprowadzenia: 2019-06-27 11:42


Dokumenty powiązane:

Odpowiedzi na pytania - nr 1
Odpowiedzi na pytania - nr 2
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...