Przetarg tonery i tusze

 
PRZETARG ZAPYTANIE O CENĘ 
1. Dane dotyczące zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o w Szczecinku 
78-400 Szczecinek 
ul. Armii Krajowej 81 
tel/fax 0 (prefix) 94- 37 266 50/ 0 (prefix) 94-37 266 59
2. Przedmiot zamówienia:
TONERY I TUSZE (wg formularza ofertowego)
3. Wymagania minimalne: Cena. 
4. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Formularz ofertowy do pobrania w siedzibie firmy lub na stronie internetowej.
3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego
z podmiotów. 
5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
8. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
9. Oferty składa się w jednym egzemplarzu, w sekretariacie.    
10. Opakowanie zawierające ofertę powinno być nieprzezroczyste zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
oraz oznakowanie następujące: „OFERTA-TONERY I TUSZE” opatrzoną nazwą i dokładnym adresem oferenta.
5.Termin składania ofert do dnia 15.02.2017r   godz.10.00
6.Termin otwarcia ofert w dniu   15.02.2017r   godz.11.00
7.Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 31.12.2017 rok.
8.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 
Wiesław Sikorski

Data wprowadzenia: 2017-01-27 12:47


Dokumenty powiązane:

Formularz ofertowy
Ogłoszenie
Załącznik
Umowa
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...