Ustny przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO LANOS

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego:

1/ marka LANOS DAEWOO – rok produkcji 2001r,

2/ pojemność 1,5/16V,

3/ nr nadwozia SUPTF48VD1W130134,

4/ VAN 5-drzwiowy,

5/ ręczna skrzynia biegów 5 b.

6/ kolor srebrny,

7/ pojazd serwisowany,

8/ przebieg 218.000 km (na dzień 12.04.2017 r),

9/ komplet opon zimowych z felgami.

Cena wywoławcza wynosi: 2.500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych brutto)

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium

w wysokości 200,00 zł, (dwieście złotych) które należy wpłacić w pieniądzu w kasie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2017 do godziny 11°°.

2. Przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 22.05.2017 roku o godzinie 12°° w siedzibie Spółki w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 81 (świetlica).

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium.
4. Możliwość wizji lokalnej przedmiotu licytacji w każdy dzień roboczy w godzinach od 8°° do 14°°.

5. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 94-37 266 90 / 94-37 266 50.

6. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:

- oryginał dowodu wpłaty wadium,

- oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa.

7. Oferenci, którzy nie wnieśli wadium w wyznaczonym terminie i należytej wysokości nie są uwzględni w postępowaniu i podlegają odrzuceniu (oferta nieważna).

8. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia przetargu.

9. Wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych). Kandydatem na nabywcę zostaje uczestnik licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia z biorących udział w licytacji. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej powiększonej o jedno postąpienie.

10. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu licytacji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli kandydat na nabywcę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży albo nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie.

11. Kandydat na nabywcę obowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w Szczecinku w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie dłuższym niż 10 dni licząc od dnia wyboru nabywcy przedmiotu przetargu.

12. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi po zapłaceniu całej ceny nabycia, zawarciu umowy sprzedaży oraz protokołu przekazania.

13. Sprzedający nie udziela gwarancji na przedmiot przetargu ani nie przewiduje możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

14. Ogłaszający ma prawo tak w całości jak i w części odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

 

Data wprowadzenia: 2017-05-10 10:28


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...