Zakup i dostawa materiałów preizolowanych

Przetarg nieograniczony " Zakup i dostawa materiałów preizolowanych"
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
reprezentowana przez p. Marka Szabałowskiego – Prezesa Zarządu
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl
województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki
Nr KRS: 0000030684, NIP: PL 673-000-59-70, REGON: P-330031628
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl
 
2. Określenie trybu zamówienia.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzone z pominięciem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zamówienie sektorowe art. 133 ust. 1 p.z.p.), zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 
3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie w sekretariacie firmy bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji na adres 
zulanski@mec-szczecinek.com.pl, Osoba do kontaktu : Zbigniew Ulański  nr.tel:728-922-125.
 
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy cieplnych.
 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w ni¬niejszej specyfikacji.
Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomiczny i technicznym oraz pracowników zdolnych do wykonania danego zadania.
Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
8. Wadium.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000 PLN.
 
9. Kryteria oceny i ich znaczenie.
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:
cena  (netto)        - 95 %
rozwiązania techniczne  - 5%
 
10.  Miejsce i termin składania ofert
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81, 
78-400 Szczecinek z dopiskiem: „Zakup i dostawa materiałów preizolowanych”
 Termin składania ofert upływa 31.03.2015r. o godzinie 11.00
 
 

Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:19


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...