Remont izolacji napowietrznej sieci cieplnej kotłowni Browarowa w Szczecinku

Remont  izolacji napowietrznej sieci cieplnej kotłowni Browarowa w Szczecinku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES: 
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
reprezentowana przez p. Marka Szabałowskiego – Prezesa Zarządu
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl
województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki
Nr KRS: 0000030684, NIP: PL 673-000-59-70, REGON: P-330031628
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Remont izolacji napowietrznej sieci cieplnej kotł. Browarowa
w Szczecinku”.
2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu (wymiana) izolacji termicznej rurociągu cieplnego napowietrznego wysokich parametrów kotłowni BROWAROWA w Szczecinku;
Zadanie nr 1 – kotłownia Browarowa / komora K1 - 2 x 300 mm L= ok. 86 mb. (dł. izolacji 172 m - zasilanie i powrót).
Zadanie nr 2 – komora Winniczna 7 / komora Lipowa - 2 x 250 mm L= ok. 340 mb. (dł. izolacji 680 m - zasilanie i powrót).
Zakres prac:
Demontaż istniejącej izolacji termicznej (wełna mineralna, blacha ocynkowana).
Utylizacja wełny mineralnej z demontażu (po stronie Wykonawcy).
Oczyszczenie ręczne i zabezpieczenie rurociągu jednokrotnie farbą antykorozyjną. (materiał Wykonawcy)
Montaż nowej izolacji termicznej ze sztywnej pianki poliuretanowej zespolonej               z płaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej (materiał Wykonawcy)
4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II. TERMIN WYKONANIA: do dnia 30.11.2015 roku. 
WADIUM
Wysokość wadium ustala się w kwocie 10.000,00 złotych; słownie: dziesięć tysięcy złotych.
 
PROCEDURA
 
1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.
1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami.
2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 400.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
3. Wobec powyższego, postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Sp. z o.o. 
w Szczecinku 
4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
2) KRYTERIA OCENY OFERT: 
Cena wykonania zamówienia – 100 % 
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
 
4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
p. Zbigniew Gleń.
(telefon 94 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00).
mail: zglen@mec-szczecinek.com.pl
4.2) Termin składania ofert: 
1. Oferty należy składać do dnia 21.09.2015 r. do godziny 11:00 w sekretariacie MEC Sp. z o. o. w Szczecinku.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 21.09.2015 r. o godzinie 11:15 w MEC
Sp. z o.o. w Szczecinku - pokój 02.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
4.3)    Termin związania ofertą: 
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

Data wprowadzenia: 2015-09-08 13:37


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...