Przetarg nieograniczony na zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95

OGŁOSZENIE

Nr ogłoszenia TM/12/19, data zamieszczenia 23.12.2019r.

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego (w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 4 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powołanej ustawy, do którego z mocy jej art. 133 ust. 1 ustawa ta nie ma zastosowania) w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie od momentu podpisania umowy do 31.12.2020r. na terenie Miasta Szczecinek”.

 

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-50,

województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki

e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl

 

2. Określenie trybu i rodzaju zamówienia

 

Przetarg nieograniczony. Dostawy

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

 

www.mec-szczecinek.com.pl

- zakładka przetargi

 

4. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: "Zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie od momentu podpisania umowy do 31.12.2020r. na terenie Miasta Szczecinek”.

Zadanie polega na sukcesywnej dostawie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej, spełniającej wymagania Polskiej Normy PN-EN 590, w ilościach około 20 000 decymetrów sześciennych ON i 1 000 decymetrów sześciennych Pb 95 w formie tankowania do zbiorników pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy w okresie od podpisania umowy do 31.12.2020r.

Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od swoich potrzeb, prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości dostawy oleju napędowego o 20%.

 

 1. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy:
  1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość tankowania pojazdów 24 godziny na dobę każdego dnia w czasie obowiązywania umowy. Realizacja odbywać się będzie w miejscu lokalizacji stacji paliw Wykonawcy, zlokalizowanej na terenie Miasta Szczecinek,
  2. Wykonawca musi posiadać stację benzynową na terenie Miasta Szczecinek posiadającej dystrybutory paliwa oraz umożliwiającej dojazd i tankowanie nie mniej niż dwóch pojazdów ciężarowych o min. 18 DMC Zamawiającego jednocześnie,
  3. Tankowania pojazdów Zamawiającego będzie dokonywał pracownik Wykonawcy bezpośrednio do zbiornika pojazdu. Zamawiający poda wykaz sprzętu, dla którego tankowanie odbywać się będzie na innych zasadach,
  4. Stacja paliw wina być objęta systemem monitoringu telewizji przemysłowej,
  5. Wykonawca każdorazowo wydaje dokument wydania. Dokument powyższy musi zawierać datę, miejsce, asortyment wydanego towaru, ilość, cenę jednostkową i wartość. Dokument musi być podpisany przez pracownika Wykonawcy i Zamawiającego czytelnym podpisem,
  6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże świadectwo jakości paliwa,
  7. Zamawiający określi na piśmie grupowanie nabytego paliwa do poszczególnych faktur,
  8. Zamawiający określi na piśmie wykaz pojazdów i osób uprawnionych do tankowania,
  9. Wykonawca udziela gwarancji na jakość sprzedawanego paliwa. Gwarancja obejmuje awaryjne uszkodzenia instalacji zasilającej i silniki eksploatowane w pojazdach Zamawiającego, powstałe w wyniku złej jakości paliwa,
  10. W przypadku zastosowania systemu kart flotowych Zamawiający zrezygnuje z wymagań określonych w pkt. 1.3.,
  11. Wymagania systemu kart flotowych: Wykonawca zapewni Zamawiającemu system obsługi kart flotowych — tzn. tankowania będą odbywać się na podstawie karty flotowej paliwowej wystawionej na okaziciela/nr rejestracyjny (do wyboru). Wykonawca zapewni na czas trwania umowy nieodpłatnie karty paliwowe w ilości min. 14 szt. Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, asortymentu wydanego towaru, ilości, ceny jednostkowej i wartości. Dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz,
  12. do czasu faktycznego otrzymania kart paliwowych przez Zamawiającego i ich pierwszego użycia, Zamawiający dokonuje tankowania i rozliczania paliwa u Wykonawcy wg zasad przewidzianych w SIWZ dla zakupu bez użycia kart. Wykonawca odstępuje od wszelkich wymogów zabezpieczenia jego roszczeń wobec Zamawiającego przewidzianych w ogólnych warunkach sprzedaży (używania) kar paliwowych Wykonawcy. Odstąpienie (wypowiedzenia) umowy dotyczącej użycia kart paliwowych przez którąkolwiek ze stron nie ma wpływu na obowiązywanie umowy głównej zawartej w ramach zamówienia publicznego, co oznacza, że Zamawiający dokonuje w ramach tej umowy do jej zakończenia tankowania i rozliczania paliwa u Wykonawcy wg zasad przewidzianych w SIWZ dla zakupu bez użycia kart.

 

 1. Jakość paliw.

Paliwa (ON i Pb 95) powinien spełniać wymagania jakościowe, określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680). Parametry techniczne i chemiczne dostarczanych paliw nie mogą być gorsze niż określone w załącznikach do przywołanego wyżej rozporządzenia, przy czym dostarczane paliwo musi być zgodne w dniu dostawy z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

4.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod CPV: 09134100-8; 09132100-4

 

4.3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

6. Termin wykonania zamówienia

 

6.1. rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy

6.2. zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: 31.12.2020r.

 

7. Informacje na temat wadium

 

1.Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:

5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

 

2.Forma wadium.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)  pieniądzu;

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)  gwarancjach bankowych;

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

 

3.Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek MEC Sp. z o.o.:

Santander Bank Polska NR: 03 1090 1900 0000 0005 1001 1008

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Wadium na przetarg: „Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w okresie od podpisania umowy do 31.12.2020r. na terenie Miasta Szczecinek”.

 

4.Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne w przypadku uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed terminem otwarcia ofert. Wykonawca dołączy do oferty potwierdzenie wniesienia wadium.

 

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

1.   Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1.1 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2.   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

2.1 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

2.3 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;

2.4 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny;

2.5 wykonawca w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

2.6 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.       

 

3.   Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:

 

Kryterium

Znaczenie  procentowe

Kryterium

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena brutto (C)

100%

100 pkt

 

  Najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

                        C =  ---------------------------------------------------------  x  100

Cena oferty badanej

 

 1. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zadania, czyli uzyska największą ilość punktów. Cena powinna zostać obliczona w sposób zgodny z § 12 ust 2 SIWZ.

5.  Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6.  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych i okresów gwarancji krótszych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 

 

 

9. Miejsce i termin składania ofert:

 

9.1.  miejsce – MEC Sp. z o.o. w Szczecinku, sekretariat,

9.2. termin – 10.01.2020r. godz. 11.00

 

Wymagane jest przesłanie ofert do udziału w postępowaniu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ( Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 183 ), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

 

10. Termin związania ofertą:

 

Zamawiający wymaga związania ofertą na 30 dni od terminu składania ofert.

 

11. Informacja o zmianie umowy:

 

 1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
 2. Umowa może zostać zmieniona, w następujących przypadkach:
 1. z przyczyn niezależnych od stron, umowa nie może zostać wykonana w terminie umownym albo jej wykonanie w tym terminie wiąże się z nadzwyczajnymi trudnościami,
 2. zmiana umowy, nie ma charakteru istotnego, w szczególności
 1. nie zmienia ogólnego charakteru umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu
 2. nie wprowadza warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści.

 

12. Informacja na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

13. Informacja o przewidywanych zamówieniach podobnych, prawo opcji, jeżeli  Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

 

Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od swoich potrzeb, prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości dostawy oleju napędowego o 20%.

 

14. Podstawy wykluczenia oraz opis warunków udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Wykonawca spełni warunek udziału w postepowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesje wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, przez okres obowiązywania Umowy.

 

2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż posiada opłacony dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

 

Uwaga: w przypadku składania ofert przez konsorcjum lub polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów nie dopuszcza się sumowania ilości robót w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

3.  Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy (art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy  PZP): w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn.zm.).

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”,                       w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ.

 

15. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

16. Przewiduje unieważnienia postepowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

 

Nie.

Data wprowadzenia: 2019-12-23 13:26


Dokumenty powiązane:

SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...