Przetarg nieograniczony: " Zakup i dostawa materiałów preizolowanych"

Przetarg nieograniczony: " Zakup i dostawa materiałów preizolowanych"

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59

województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki

e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl

2. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzone z pominięciem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zamówienie sektorowe art. 133 ust. 1 p.z.p.), zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w sekretariacie firmy lub za pomocą poczty elektronicznej zulanski@mec-szczecinek.com.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy cieplnych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • Zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w ni­niejszej specyfikacji.
  • Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
  • Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  • Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
    i technicznym oraz pracowników zdolnych do wykonania danego zadania.
  • Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8. Wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 PLN.

9. Kryteria oceny i ich znaczenie.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

  • cena  (netto)     -100 %

10.  Miejsce i termin składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki
lub przesłać pocztą na adres
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81,
78-400 Szczecinek z dopiskiem:
„Zakup i dostawa materiałów preizolowanych”

 Termin składania ofert upływa 03.04.2020r. o godzinie 11.00

Data wprowadzenia: 2020-03-20 11:46


Dokumenty powiązane:

SIWZ 2020
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...