Przetarg nieograniczony: „DOSTAWA I MONTAŻ NOWEGO PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWO – RUROWEGO INSTALACJI ODPYLANIA PYŁÓW”

Przetarg nieograniczony: „DOSTAWA I MONTAŻ NOWEGO PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWO – RUROWEGO INSTALACJI ODPYLANIA PYŁÓW”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59

województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki

e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl

2. Określenie trybu zamówienia.

 1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami.
 2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 418.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.225.000 euro dla robót budowlanych ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.
 3. Wobec powyższego postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Szczecinek Sp. z o.o.
 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w sekretariacie firmy lub za pomocą poczty elektronicznej zulanski@mec-szczecinek.com.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „DOSTAWA I MONTAŻ NOWEGO PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWO – RUROWEGO INSTALACJI ODPYLANIA PYŁÓW”

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • Zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w ni­niejszej specyfikacji.
 • Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 • Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
  i technicznym oraz pracowników zdolnych do wykonania danego zadania.
 • Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8. Wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000 PLN.

9. Kryteria oceny i ich znaczenie.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

 • cena  (netto)     -100 %

10.  Miejsce i termin składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81,
78-400 Szczecinek z dopiskiem: „DOSTAWA I MONTAŻ NOWEGO PRZENOŚNIKA ZGRZEBŁOWO – RUROWEGO INSTALACJI ODPYLANIA PYŁÓW”

 

 Termin składania ofert upływa 14.05.2020r. o godzinie 11.00

Data wprowadzenia: 2020-04-28 13:00


Dokumenty powiązane:

SIWZ 2020
Zał. 1 Formularz ofertowy
Zał. 2 Wzór umowy 2020
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...