Przetarg w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych

1. Przedmiot zamówienia:

 • Dostawa materiałów biurowych (wg formularza ofertowego)

2. Wymagania minimalne: Cena.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Formularz ofertowy do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej.
 3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 4. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.
 5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
 7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 8. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
 9. Oferty składa się w jednym egzemplarzu, w sekretariacie.   
 10. Opakowanie zawierające ofertę powinno być nieprzezroczyste zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

oraz oznakowanie następujące: „OFERTA-MATERIAŁY BIUROWE” opatrzoną nazwą i dokładnym adresem oferenta.

4.Termin składania ofert do 29.01.2013 roku.

5.Termin realizacji zadania do 31.12.2013 rok.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wiesław Sikorski

Data wprowadzenia: 2013-01-07 08:54


Dokumenty powiązane:

formularz
zal_nr1
Ogloszenie
Umowa
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...