Modernizacja kotła narzutowego z obmurzem ciężkim typu WF- 9 na kocioł WR - 6 w technologii ścian szczelnych w Kotłowni Rejonowej KR-II przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku

Modernizacja kotła narzutowego z obmurzem ciężkim typu WF- 9na kocioł WR - 6 w technologii ścian szczelnych w Kotłowni Rejonowej KR-II przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
ZAMAWIAJĄCY
1)     NAZWA I ADRES:
 
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
reprezentowana przez p. Marka Szabałowskiego – Prezesa Zarządu
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59
e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl
województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki
Nr KRS: 0000030684, NIP: PL 673-000-59-70, REGON: P-330031628
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1)     Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja kotła narzutowego z obmurzem ciężkim typu WF- 9
na kocioł WR - 6 w technologii ścian szczelnych w Kotłowni Rejonowej KR-II przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku
2)     Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
3)     Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji (przebudowy) kotła węglowego narzutowego z obmurzem ciężkim typu WF-9 na kocioł WR-6 w technologii ścian szczelnych, w Kotłowni Rejonowej KR-II przy ul. Sikorskiego 28 w Szczecinku. Modernizacja obejmuje wszystkie elementy i układy funkcjonowania kotła wraz z rozszerzeniem jego funkcji. Modernizacja (przebudowa) obejmuje elementy kotła mechaniczne, elektryczne, automatykę sterowania i wizualizację pracy kotła. W zakres prac modernizacyjnych wchodzi również wykonanie nowej AKPiA, nowego układu odpylania, wykonanie prób i rozruchu kotła na zimno i gorąco oraz odbiór przez UDT. Szczegółowy zakres wykonania modernizacji zawiera załącznik nr 7niniejszej specyfikacji.
4)     Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
5)     Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1, 45251200-3, 45311000-0, 44621220-7
6)     Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
7)     Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II. TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: do dnia 15.09.2016 r
WADIUM
Wysokość wadium ustala się w kwocie 50.000,00 złotych; słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.
PROCEDURA
1)     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.
2)     KRYTERIA OCENY OFERT:
·         Cena wykonania zamówienia – 80 % (Cn)
·         Ocena rozwiązania technicznego – 10 % (Rt)
·         Gwarancja – 10 % (G)
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę: LP = Cn + Rt + G
Maksymalna ilość punktów w poszczególnych kryteriach może wynosić:
-          Cena - 80 pkt.
-          Ocena rozwiązania technicznego - 10 pkt.
-          Gwarancje - 10 pkt.
Razem - 100 pkt.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
3)     ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
4)     INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
        4.1)      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w biurze Spółki lub drogą elektroniczną:
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.
ul. Armii Krajowej 81
78 - 400 SZCZECINEK
tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-79
p. Paweł Jawtoszuk.
4.2)      Termin składania ofert:
   1.      Oferty należy składać do dnia 10.12.2015 r. do godziny 11:00  w sekretariacie MEC Sp. z o. o. w Szczecinku.
   2.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2015 r. o godzinie 11:15 w MEC Sp. z o.o. w Szczecinku - pokój 102.
   3.      Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
4.3)    Termin związania ofertą:
                    okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data wprowadzenia: 2015-11-16 08:41


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...