Przetarg w trybie zapytania o cenę na zabezpieczenie planowanych inwestycji i potrzeb bieżących zakładu

1. Zamawiający
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o
ul. Armii Krajowej 81
78-400 Szczecinek

Przedmiot zamówienia:
1. Obsługa sprzętowa przy realizacji planowanych inwestycjach sieci cieplnych w 2008 roku.

2. Zabezpieczenie usług transportowych dla potrzeb bieżących naszego zakładu:
2.1. Zabezpieczeniu usług sprzętowych (koparki) przy realizacji planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie sieci i przyłączy cieplnych wskazanych przez Zamawiającego.
2.2. Zabezpieczeniu usług transportowych dla potrzeb bieżących Zamawiającego, obsługi transportowej gospodarki opałem (przewożenie opału pomiędzy obiektami kotłowni) oraz usług przewozowych innych materiałów.

3. Opis przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o
ul. Armii Krajowej 81
78-400 Szczecinek

oraz oznakowane następująco: "Sprzęt” i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem oferenta.

4. Pozostałe informacje są ujęte w formularzu
 

Data wprowadzenia: 2011-10-07 22:25


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...