Przetarg w trybie zapytania o cenę na wykonanie bazaltowania wanien 4-odżużlaczy w kotłowni BROWAROWA

 

PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

 Miejską Energetykę Cieplną Spółka z o.o w Szczecinku

 1. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o w Szczecinku

78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81
tel/fax 0 (prefix) 94 - 37 438 66 / 0 (prefix) 94-37 412 73

 2. Przedmiot zamówienia:

1.Wykonanie bazaltowania wanien 4-odżużlaczy w kotłowni BROWAROWA 
   ul. Cieślaka 7 Szczecinku:

- powierzchnia bazaltowania ok. 12,5 m/2, ( 3m x 6m x 0,5m + 1m x 7m x 0,5m).
- ślizgi (3x4x6,5m+4x7m) ok. 106 mb,
- materiał wykonawcy.

 3. Wymagania minimalne: Cena, (jakość, terminowość wykonania).

 4. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.      Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.      Ofertę należy przygotować pisemnie w języku polskim.
3.     Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
4.      W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego
z podmiotów.
5.       Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
6.       Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
7.       Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
8.       Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te   ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
9.       Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
10.   Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu.
11.   Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81

oraz oznakowanie następujące: „Bazaltowanie” opatrzoną nazwą i dokładnym adresem oferenta.

 5. Termin składania ofert do 08.05.2009 roku.

 6. Termin realizacji zadania:

- I termin wykonania (2szt) do 10.06.2009 roku,

- II termin wykonania (2szt) do 10.07.2009 roku.

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Data wprowadzenia: 2011-10-09 21:54


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...