Przetarg na dostawę 13 stojących kompaktowych węzłów cieplnych

Dostawa

13 stojących kompaktowych węzłów cieplnych

zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy lub usługi

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia sektorowego.

 

ZAMAWIAJĄCY

 

 1. NAZWA I ADRES:

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59

województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki

e-mail: mec@mec-szczecinek.com.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Dostawa

13 stojących kompaktowych węzłów cieplnych

zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych.

 

 1. Rodzaj zamówienia: dostawa
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

13 stojących kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych – załącznik nr 3 do SIWZ

 

 1. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 2. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 3. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II. TERMIN WYKONANIA:

 

Wymagany termin wykonania zamówienia na węzły:

 

 1. Węzeł stojący - ul. Polna (MAT-BET)                                             - do dnia 06.09.2019,
 2. Węzeł stojący - ul. Kaszubska (Urbaniak)                                      - do dnia 06.09.2019,
 3. Węzeł stojący - ul. Boh. Warszawy (DEWELOP24)                         - do dnia 16.08.2019,
 4. Węzeł stojący - ul. Karlińska (SzSM)                                              - do dnia 16.08.2019, 
 5. Węzeł stojący - ul. Ordona (TREGA INVESTMENTS Sp. z o.o.)              - do dnia 16.08.2019,
 6. Węzeł stojący - ul. Pilska 30 (ZGM)                                               - do dnia 29.03.2019,
 7. Węzeł stojący - ul. Pilska 30 (GDDKiA)                                          - do dnia 29.03.2019 
 8. Węzeł stojący - ul. Słowiańska 2 (ZSS STO)                                   - do dnia 29.03.2019, 
 9. Węzeł stojący - ul. Słowiańska 4 (ZGM)                                         - do dnia 29.03.2019, 
 10. Węzeł stojący - ul. Słowiańska 6                                                    - do dnia 29.03.2019, 
 11. Węzeł stojący - ul. Słowiańska 8                                                    - do dnia 29.03.2019, 
 12. Węzeł stojący - ul. Słowiańska 10                                                 - do dnia 29.03.2019,
 13. Węzeł stojący - ul. Słowiańska 12-14-16 (ZGM)                              - do dnia 29.03.2019.

 

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. WADIUM

Wysokość wadium ustala się w kwocie 15.000 złotych;  słownie: piętnaście tysięcy złotych.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi                       w niniejszej specyfikacji.
 2. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami.
 3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 4. Posiadają uprawnienia do wystawienia deklaracji zgodności (stosownie do kategorii zagrożenia)
  na zespoły urządzeń ciśnieniowych, którymi są stojące kompaktowe węzły cieplne, czego potwierdzeniem jest stosowny certyfikat CE wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikowaną.
 5. Posiadają aktualnie obowiązujący certyfikat CE wystawiony przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną, dotyczący ww. kompaktowych węzłów cieplnych, potwierdzającego, iż spełniają one wymagania w zakresie wytwarzania zespołów urządzeń ciśnieniowych wg dyrektywy 97/23/WE wdrożonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej
  z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych
  i zespołów urządzeń ciśnieniowych (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności, Dz. U z 2004 nr 204, poz. 2087).
 6. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym                              i technicznym oraz pracowników zdolnych do wykonania danego zadania.
 7. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 1. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
 2. Dowód wniesienia wadium – kopia.
 3. Oryginał lub kserokopia, poświadczenia przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

 

 1. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
 2. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zgoda
  na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ZUS.
 3. Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, bilansu oraz rachunku zysków i strat za lata 2016-2017, a w przypadku oferentów niezobowiązanych
  do sporządzania bilansu – informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem.
 4. Kserokopia certyfikatu CE, upoważniającego do wystawiania deklaracji zgodności potwierdzoną
  ”za zgodność z oryginałem”.
 5. W celu weryfikacji zgodności złożonej oferty z wymaganiami technicznymi Zamawiającego
  dla każdego z węzłów cieplnych do oferty należy dołączyć:
 1. schemat technologiczny, zestawienie urządzeń i armatury zgodnej z kartami doboru
 2. schemat elektryczny i zestawienie elementów rozdzielni zasilająco sterowniczej.

PROCEDURA

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.
 2. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
 3. ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

 

 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

4.1)      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

tel. 94 372-66-50, fax 94 372-66-59

 

lub

 

za pomocą poczty elektronicznej  rfilip@mec-szczecinek.com.pl

4.2)      Termin składania ofert:

 

26.02.2019 godzina 11:00,

 

miejsce:

 

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA z o. o.

ul. Armii Krajowej 81

78 - 400 SZCZECINEK

(sekretariat)

4.3)      Termin związania ofertą:

                    okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Data wprowadzenia: 2019-02-08 09:09


Dokumenty powiązane:

Odp. nr 1 do przetargu
Odp. nr 2 do przetargu
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...