Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż elementów przepompowni.

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia przepompowni ścieków,

2. Wymagania minimalne: Cena

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  1. Formularz ofertowy do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej.
  2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
  3. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.
  4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
  5. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
  6. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
  7. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
  8. Oferty składa się w jednym egzemplarzu, w sekretariacie.  
  9. Opakowanie zawierające ofertę powinno być nieprzezroczyste zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

Oraz oznakowanie następujące: „OFERTA-PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW” opatrzoną nazwą
i dokładnym adresem oferenta.

4.Termin składania ofert do 05.04.2012 roku.

5.Termin realizacji zadania do 30.04.2012 rok.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Piątkowski

tel. 607 287 613

Data wprowadzenia: 2012-03-22 09:44


Dokumenty powiązane:

Formularz ofertowy
Zał. nr1
Przepompownia Rys1.
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...