Przetarg nieograniczony na modernizację układu odpylania kotła KRm 4,6 MW

I. Tryb udzielania zamówienia

1. Zamówienie jest zamówieniem sektorowym udzielanym w celu wykonywania następującego rodzaju działalności: tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, dostarczania ciepła do takich sieci oraz kierowania takimi sieciami.

2. Do udzielenia zamówienia sektorowego, którego równowartość w złotych nie przekracza kwoty 400.000 euro dla dostaw lub usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Postępowania Przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane w MEC Szczecinek Sp. z o.o.

4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II .Określenie sposobu uzyskania SIWZ.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia są umieszczone na stronie internetowej: www.mec-szczecinek.com.pl i można pobrać je bezpłatnie lub w pokoju nr 104 w siedzibie spółki.

III. Określenie przedmiotu zamówienia: 

„Modernizacja układu odpylania kotła KRm 4,6 MW” zamontowanego na kotłowni Browarowa przy ul. Cieślaka 7

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • Zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
  • Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
  • Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  • Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomiczny i technicznym oraz pracowników zdolnych do wykonania danego zadania.
  • Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VII. Wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł.)

 

VIII. Kryteria oceny.

 

Lp.

KRYTERIUM

WAGA

1.

Cena ofertowa

90%

2.

Gwarancja

10%

 

IX. Miejsce i termin składania ofert.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81, 78-400 Szczecinek z dopiskiem: „Modernizacja układu odpylania kotła KRm 4,6 MW”  zamontowanego na kotłowni „Browarowa” przy ul. Cieślaka 7.

 

 Termin składania ofert upływa 12.06.2012. o godzinie 11.00

Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:58


Dokumenty powiązane:

Specyfikacja
Pytania i odpowiedzi do przetargu
Pytania i odpowiedzi do przetargu - 2
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...