Przetarg nieograniczony na dostawę 11 kompaktowych węzłów cieplnych

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 

I. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - zamówienie sektorowe zgodnie z  art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), prowadzone zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jedenastu kompaktowych węzłów cieplnych zaprojektowanych i wykonanych na podstawie informacji technicznych zawartych w kartach do doboru węzłów cieplnych.

Dostawca węzła:

1. Wykona dokumentację techniczną w zakresie technologii oraz AKPiA wraz z uzgodnieniami (3 egz.) jedenastu węzłów cieplnych z pełną dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi i eksploatacji oraz dokumentacją na potrzeby odbioru w UDT (w 2 egz.). 

2. Wykona kompaktowe węzły cieplne na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej. Informacje techniczne oraz szczegółowe warunki wykonania kompaktowych węzłów cieplnych zawierają karty z danymi do doboru węzłów cieplnych. Karty doboru stanowią integralną część SiWZ.

3. Dostarczy wykonane węzły cieplne do docelowego miejsca ich instalacji, w pomieszczeniach wymiennikowni.

4. Zaprogramuje regulatory swobodnie programowalne (t.a.c.) zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

5. Uruchomi dostarczone węzły cieplne.

6. Zamawiający:

■ zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń i armatury innych niż wyspecyfikowane w danych do doboru węzła.

■ dostarczone węzły kompaktowe muszą posiadać oznaczenia jednoznacznie dopuszczające je do obrotu (wytwórca musi mieć prawo do wystawienia deklaracji zgodności i oznaczenia CE wyrobu z numerem jednostki notyfikowanej stosownie do kategorii zagrożenia).

zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

■ wizja lokalna obowiązkowa z potwierdzeniem Zamawiającego w celu ustalenia miejsca włączenia węzła do sieci wysokich i niskich parametrów oraz jego gabaryty.

7. Wymagania minimalne: cena, 

8. Termin składania ofert: 30.05.2012 roku do godziny 11:00.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2012 roku o godzinie 11:30

10. Termin realizacji:

1/ węzeł 1-Maja 22 (szkoła)                  - do dnia 10.08.2012

2/ węzeł 28-Lutego 21-25                      - do dnia 20.08.2012

3/ węzeł Boh. Warszawy 44                  - do dnia 31.08.2012

4/ węzeł Cieślaka 6B                             - do dnia 10.08.2012

5/ węzeł Kopernika 4                           - do dnia 20.08.2012

6/ węzeł Powstańców  Wlkp. 3               - do dnia 20.08.2012

7/ węzeł Sikorskiego 22 (ZRB)               - do dnia 10.08.2012

8/ węzeł Winniczna 24-26                      - do dnia 31.08.2012

9/ węzeł Wiśniowa 3                             - do dnia 20.08.2012

10/ węzeł Wyszyńskiego 37                   - do dnia 10.08.2012

11/ węzeł Wyszyńskiego 26-30              - do dnia 20.08.2012

    

Materiały przetargowe są do pobrania w siedzibie zamawiającego nieodpłatnie lub drogą elektroniczną. Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami jest Zbigniew Gleń (telefon 94-37 266 50 lub bezpośredni 94 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00).

E-mail: zglen@mec-szczecinek.com.pl

Data wprowadzenia: 2012-05-16 08:53


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...