Przetarg nieograniczony " Zakup i dostawa materiałów preizolowanych"

1. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzone z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie sektorowe art. 133 ust. 1 p.z.p.), zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowania Przetargowego na udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

2. Określenie sposobu uzyskania SIWZ

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie w sekretariacie firmy lub ze strony www.mec-szczecinek.com.pl

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych do budowy przyłączy cieplnych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • Zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w ni­niejszej specyfikacji.
  • Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
  • Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  • Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomiczny i technicznym oraz pracowników zdolnych do wykonania danego zadania.
  • Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7. Wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 PLN.

8. Kryteria oceny i ich znaczenie.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

cena   (netto)              - 95 %

rozwiązania techniczne  - 5%

9.  Miejsce i termin składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 81, 78-400 Szczecinek z dopiskiem: „Zakup i dostawa materiałów preizolowanych”

 Termin składania ofert upływa 14.06.2013. o godzinie 11.00

Data wprowadzenia: 2013-05-29 13:49


Dokumenty powiązane:

SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...