Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Szczecinku

Ogłoszenie o wyborze oferty  pobierz tutaj

Szczecinek: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Szczecinku
Numer ogłoszenia: 405946 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. , ul. Armii Krajowej 81, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3743866, faks 094 3741273.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mec-szczecinek.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jedno osobowa Sp. z o.o z udziałem Jednostki Samorządu Terytorialnego Gminy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Szczecinku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie: a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeo losowych; b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; c) ubezpieczenie mienia od dewastacji; d0 ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; e)ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych; f) ubezpieczenie kosztów odtworzenia oprogramowania; g) ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych; h)ubezpieczenie wskazanych maszyn i urządzeo od awarii i uszkodzeo; i) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; j) ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, KR, Assistance,).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówieo uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówieo uzupełniających
Nowe inwestycje Zamawiającego w 2012 - 2013 roku w zakresie: a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeo losowych; b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; c) ubezpieczanie mienia od dewastacji; d0 ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia; e)ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych; f) ubezpieczenie kosztów odtworzenia oprogramowania; g) ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych; h)ubezpieczenie wskazanych maszyn i urządzeo od awarii i uszkodzeo; i) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; j) ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, KR, Assistance,)
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 66.00.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadają przewidziane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnienia - nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnienia - nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnienia - nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnienia - nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyd:
koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyd:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyd:
inne dokumenty
Przewidziane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnośd z oryginałem); Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publiczne, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnośd z oryginałem.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Dokumenty pozostałe: a) formularz ofertowy - OFERTA, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr B do SIWZ, b) pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów - oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodnośd z oryginałem, kopia potwierdzona notarialnie za zgodnośd z oryginałem. 2. W przypadku, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnid Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty potwierdzające odpowiednio, że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo ż uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzelenie zamówienia albo składnia ofert w formie określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądad Zamawiający od Wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą byd składane. 4. Oświadczenie Wykonawcy prowadzącego działalnośd w formie Towarzystwa Ubezpieczeo Wzajemnych.
III.7) Czy ogranicza się możliwośd ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 65
2 - Akceptacja klauzul dodatkowych - 25
3 - Oferowane franszyzy integralnej udziały własne - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowieo umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwośd istotnej zmiany umowy w następującym zakresie: 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzied na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, np. zmiana przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obydwu stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mec-szczecinek.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskad pod adresem: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o ul. Armii Krajowej 81, 78-400 Szczecinek.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o ul. Armii Krajowej 81, 78-400 Szczecinek (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez paostwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały byd przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI

Data wprowadzenia: 2011-12-01 10:57


Dokumenty powiązane:

Załączniki do przetargu ubezpieczenie mienia
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...