Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę tonerów i tuszy

1. Przedmiot zamówienia:

 • Dostawa tonerów i tuszy (wg formularza ofertowego) 

2. Wymagania minimalne: Cena.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Formularz ofertowy do pobrania w siedzibie firmy lub na stronie internetowej.
 3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 4. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.
 5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
 6. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
 7. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
 8. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
 9. Oferty składa się w jednym egzemplarzu, w sekretariacie.
 10. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o
78-400 Szczecinek
ul. Armii Krajowej 81

oraz zawierać następujące oznakowanie: „OFERTA-TONERY I TUSZE” opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

4. Termin składania ofert do 27.02.2012 roku.

5. Termin realizacji zadania do 31.12.2012 rok.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

                                    osoba do kontaktu:
                                    Wiesław Sikorski
                                    tel. 94 37 266 71           

Data wprowadzenia: 2012-02-06 10:43


Dokumenty powiązane:

Formularz ofertowy
Umowa
Wymagania
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...