Przetarg w formie zapytania o cenę na dostawę tonerów i tuszy

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa tonerów i tuszy (wg formularza ofertowego)

2. Wymagania minimalne: Cena.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.       Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.       Formularz ofertowy do pobrania w siedzibie firmy lub na stronie internetowej.

3.        Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4.       W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.

5.       Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.        Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

7.       Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

8.       Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

9.       Oferty składa się w jednym egzemplarzu, w sekretariacie.

10.    Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

oraz zawierać następujące oznakowanie: „OFERTA-TONERY I TUSZE” opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

4. Termin składania ofert do 03.02.2015 roku.

5. Termin realizacji zadania do 31.12.2015 rok.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

                                     osoba do kontaktu:
                                    Wiesław Sikorski
                                    tel. 94 37 266 71            

Data wprowadzenia: 2015-01-19 10:37


Dokumenty powiązane:

Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...