Sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Słowiańskiej

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku ul. Armii Krajowej 81, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000030684, o kapitale zakładowym 10.723.700 zł, NIP 673-000-59-70, REGON P-330031628

 

o g ł a s z a

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę gruntu nr 1/148 w obrębie nr 20 o powierzchni 0,0742 ha (własność gruntu), położonej przy ul. Słowiańskiej w Szczecinku, działka wchodzi w skład nieruchomości dla której jest urządzona księga wieczysta nr KO1/00036958/3.

Powyższa nieruchomość gruntowa działka ewidencyjna nr 1/148 w obr. 20 wydzielona z działki nr 1/110 nie stanowi działki budowlanej w rozumieniu przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieślaka – Sikorskiego” w Szczecinku.

 

Cena wywoławcza wynosi: 53.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych)

 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium
w wysokości 5.000,00 zł, ( pięć tysięcy złotych) które należy wpłacić gotówką w kasie Spółki w lub na konto Sprzedającego: Bank Zachodni WBK S.A. o/Gorzów Wielkopolski nr 03 1090 1900 0000 0005 1001 1008 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2018 do godziny 11:00.

2. Przetarg ustny w formie licytacji odbędzie się w dniu 11.12.2018 roku o godzinie 11:10 w siedzibie Spółki w Szczecinku przy ul. Armii Krajowej 81.

3. Ogłaszający ma prawo tak w całości jak i w części odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

4. Pełną informację o warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki, pod nr telefonu 94-37 266 50 lub bezpośredni 94 37 266 90 w godzinach 8:00 do 11:00 jak również informacja została umieszczona na stronie internetowej Sprzedającego.

 

Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:26


Dokumenty powiązane:

Przetarg
SIWZ
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...