Przetarg na dostawę odzieży roboczej BHP

 PRZETARG W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

1. Przedmiot zamówienia:

·         Dostawa ODZIEŻY ROBOCZEJ BHP (wg formularza ofertowego) 

2. Wymagania minimalne: Waga: cena-70%, jakość – 30%

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.        Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.        Formularz ofertowy do pobrania w siedzibie firmy lub na stronie internetowej.

3.       Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

4.       W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.

5.      Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6.        Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

7.        Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

8.   Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

9.        Oferty składa się w sekretariacie w jednym egzemplarzu.   

10.    Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o

78-400 Szczecinek

ul. Armii Krajowej 81

oraz zawierać następujące oznakowanie: „ODZIEŻ ROBOCZA BHP” opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

4. Termin składania ofert: do dnia 09.02.2018 r. godzina 10.00

5. Otwarcie ofert wraz z oceną jakości i funkcjonalności oferowanych produktów:

    w dniu 09.02.2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie firmy.

5. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do 01.10.2018 rok.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

                                    osoba do kontaktu:
                                    JERZY PULTYN
                                    tel. 94 37 266 73            

Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:17


Dokumenty powiązane:

Załącznik nr 1 - zestawienie odzieży
Formularz ofertowy na odzież roboczą
Umowa na dostawę odzieży roboczej
Biuletyn Informacji publicznej

Nasza witryna WWW wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z witryny skutkuje zapisem plików cookies na  urządzeniu końcowym Użytkownika witryny. W każdym momencie Użytkownik może zmienić ustawienia cookies  zmieniając  ustawienia przeglądarki - dowiedz się więcej...